23. 12. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Vianočná akadémia

Rozlúčka žiakov so starým rokom sa niesla v znamení vianočných akadémií, kde žiaci boli účinkujúcimi a zároveň aj divákmi.

Posledný školský deň v roku 2014 sa v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda a v Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline niesol v duchu vianočných besiedok. Počas uplynulého obdobia si žiaci oboch škôl na triednických hodinách a v čase mimo vyučovania pripravovali scénky, ktorými sa chceli prezentovať pred spolužiakmi, pedagógmi a ostatnými zamestnancami školy. V tento deň bolo možné na chodbách školy stretnúť rôzne preoblečených žiakov, ponáhľajúcich sa do tried, aby doladili svoje vystúpenia. Hneď na začiatku vyučovania telocvičňu školy zaplnili žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda.
Školník s údržbárom už mali pripravenú ozvučovaciu techniku, miesta pre divákov a aj scénu pre predstavenia žiakov. Scénu žiakom samozrejme pomáhali pripraviť aj triedne učiteľky. Na začiatku akadémie riaditeľka školy odovzdala deťom ocenia a diplomy, ktoré získali na nedávnych súťažiach. A potom sa to celé začalo. Každá trieda vystúpila s pripraveným predstavením. Boli to najmä, koledy, vinše, scénky, piesne, žiaci zahrali na hudobných nástrojoch. Bolo veľa potlesku a na záver si všetci spoločne zaspievali vari najznámejšiu vianočnú pieseň "Tichá noc svätá noc." Po skončení akadémie základnej školy telocvičňu "zaplavili" gymnazisti z Gymnázia Kráľovnej pokoja. Tí si tiež pripravili v každej triede nejaké predstavenie. Účinkujúci žiaci sa zmenili na spevákov, hercov, humoristov, moderátorov, tanečníkov, rozprávačov. Do vystúpení sa vo veľkom štýle zapojili aj triedni učitelia. Dokonca, pre potreby tejto akadémie vznikla nová hudobná skupina. Mnoho scénok a vystúpení bolo ocenených búrlivým potleskom spojeným so standing ovation. Na záver ešte riaditeľka školy Ing. Eleonóra Gregorová zaželala všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný návrat do školy po prázdninách.

V Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa v stredu 17. 12. 2014 uskutočnila veľmi milá akcia. Žiaci prvého stupňa si za pomoci triednych učiteliek a vychovávateliek po triedach pripravili program s vianočnou tematikou. O 16-tej hodine sa telocvičňa školy premenila na malú scénu divadla s hľadiskom. Na výkony svojich detí sa prišla pozrieť asi stovka rodičov. Privítala ich riaditeľka školy Ing. Eleonóra Gregorová. Moderátorského mikrofónu sa ujala triedna učiteľka prváčikov Mgr. Kováčová. Deti predviedli svojim rodičov a ostatným pedagógom krásne scénky, zaspievali koledy, zarecitovali, zatancovali, zahrali si na zvieratká v lese, ukázali svoje umenie pri hre na hudobných nástrojoch. Pri scénkach sme sa preniesli aj do Betlehemu a pripomenuli si príbeh narodenia Ježiša Krista. Po skončení predstavení jednotlivých tried sa vďaka sponzorom a združenia rodičov uskutočnilo spoločné občerstvenie rodičov a žiakov pri bohato prestretých stoloch. Zaujímavosťou bolo, že počas predstavení naši žiaci pod dozorom svojich rodičov piekli vianočné oblátky. Rodičia potom v družných rozhovoroch medzi sebou, ale aj medzi vedením školy a pedagógmi vyjadrili spokojnosť s úrovňou programu, oceli prácu triednych učiteliek pri nacvičovaní programu a skonštatovali, že je potrebné usporiadať takéto spoločné akcie a vyjadrili presvedčenie, že sa takto stretneme aj v budúcom roku.
Text a foto Mgr. Miroslav MalachaNávrat späť