Diecézny cirkevný súd v Žiline

Cirkevný súd

Diecézny biskup je zo svojho úradu okrem zákonodarnej a výkonnej moci nositeľom aj súdnej moci vo svojej diecéze. Súdnu moc vykonáva buď osobne alebo prostredníctvom cirkevného súdu.

Cirkevný súd sa zaoberá prevažne žiadosťami o preskúmanie platnosti manželstva. Toto skúmanie podlieha súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku.

Cirkevný súd tvoria súdny vikár, sudcovia, obhajcovia zväzku, promótor spravodlivosti a notári, ktorých menuje diecézny biskup.

Diecézny cirkevný súd je súčasťou diecéznej kúrie (biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva (KKP).

Diecézny cirkevný súd v Žiline začal svoju činnosť 2. decembra 2008. Je súdom I. inštancie pre Žilinskú diecézu.