Diecézny cirkevný súd v Žiline

Členovia tribunálu

V každej diecéze je sudcom diecézny biskup, ktorý vykonáva súdnu moc osobne alebo cez iných (porov. kán. 1419 CIC).

Diecézny biskup ustanovuje súdneho vikára čiže oficiála (vicarius iudicialis) s riadnou súdnou mocou, ktorému môžu pomáhať pridelení súdni vikári čiže viceoficiáli. Biskup ďalej ustanovuje sudcov (iudex), ktorí sú klerici, ale môžu byť aj z radu laikov. Súdny vikár, pridelení súdni vikári a ostatní sudcovia sa vymenúvajú na určitý čas a môžu byť odvolaní iba zo zákonného a z vážneho dôvodu (porov. kánn. 1420, 1421, 1422).

Niektoré kauzy (napr. kauzy nulity manželstva) môže rozsúdiť iba kolégiový tribunál, zložený z troch sudcov. Zhromažďovanie dôkazov a vypočúvanie môže súdny vikár zveriť audítorom (porov. kánn. 1425, 1428).

Pre sporové kauzy, v ktorých môže byť ohrozené všeobecné dobro, a pre trestné kauzy je ustanovený promótor spravodlivosti (promotor iustitiae). Pre kauzy nulity posvätnej vysviacky a nulity či rozviazania manželstva musí byť ustanovený obhajca zväzku (defensor vinculi), ktorý má povinnosť predkladať a vykladať všetko, čo je proti nulite alebo rozviazaniu (porov. kánn. 1430, 1432).

V každom procese musí byť prítomný notár, ktorý podpisuje všetky spisy (porov. kán. 1437).

V niektorých kauzách je potrebné využiť pomoc znalcov (peritus), ktorí sú externými pracovníkmi súdu (porov. kán. 1574).


• Súdny vikár:

 • Jozef BaginJCDr. PaedDr. Jozef BAGIN, PhD.

• Sudcovia:

 • Róbert KrajčíkICLic. Róbert KRAJČÍK
 • ICLic. Marián MAJDA  
 • Michal LaššoICLic. Mgr. Michal LAŠŠO
 • Marián VojtekICLic. Mgr. Marian VOJTEK
 • Jozef HlinkaICLic. Mgr. Jozef HLINKA 
 •      ICLic. Mgr. Daniel ŠEDÍK 

• Obhajcovia zväzku:

 • Ján OndrejičkaMons. Mgr. Ján ONDREJIČKA 
 • Štefan VančoICLic. Mgr. Štefan VANČO
 • S. ICLic. Mgr. Agneška Marie PETEROVÁ, PhD.

• Promótor spravodlivosti:

 • Mons. Mgr. Ján ONDREJIČKA

• Advokát:

 • Prof. RNDr. ThDr. ICLic. Jana MORICOVÁ , PhD.

• Audítori:

 • Ivan ŠpánikThLic. Ivan ŠPÁNIK, PhD.
 • Mgr. Ing. Jozef SMATANA
 • mjr. Mgr. Miloš GALBAVÝ

• Notári:

 • ICLic. Mgr. Anna CHUDOBOVÁ 
 • Mgr. Anna STANKOVÁ,  aktuár
 • Mgr. Štefan JUNAS

• Externí pracovníci súdu

 • PhDr. Ján GROSSMANN,  znalec
 • Mgr. Alena MICHALCOVÁ, PhD.,  znalec
 • Mgr. Mariana NINISOVÁ,  znalec
 • Mgr. František NOCIAR,  znalec
 • PhDr. Martina ŠADLÁKOVÁ,  znalec
 • MUDr. Anna ŠKOTTOVÁ, znalec
 • MUDr. Mária ŠUSTROVÁ,  znalec
 • MUDr. Ivan WALLENFELS,  znalec


                                                                                                       

• Bývalí pracovníci súdu:

 • † ThDr. Emil FLORIŠ, PhD.  (sudca)
 • Bc. ICLic. Stanislav DUNÍK  (obhajca zväzku)