AKTUÁLNE INFORMÁCIE pre účastníkov pôstnej reflexie

AKTUÁLNE INFORMÁCIE pre účastníkov pôstnej reflexie

Výsledky hlasovania o farských a diecéznych projektoch

Vďaka mimoriadnej angažovanosti stoviek ľudí v šesťdesiatich farnostiach našej diecézy sa zrodilo množstvo dobrých nápadov pre dobro farností, pre posilnenie možností tvorivo ohlasovať Ježišovu Dobrú Zvesť, podporiť prácu s deťmi, pomôcť mladým ľuďom lepšie využiť voľný čas, poslúžiť seniorom, osamelým
a núdznym ľuďom, budovať spoločenstvo, prehĺbiť si manželské či rodičovské poslanie a mnoho ďalších spôsobov ako budovať farnosť

Mnohé z týchto projektov sa budú môcť realizovať
aj vďaka 13 064 hlasom, ktorými boli podporené farské projekty
a vďaka 3 121 hlasom, ktorými boli podporené diecézne projekty.

ĎAKUJEME!!!

_________________________________________________________________________

Hlasovanie

HLASOVANIE sa skončilo. Výsledky projektovej súťaže budú zverejnené 19. decembra 2019______________________________________________________________________________________________


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do diecéznej projektovej súťaže vypracovaním a odoslaním projektu pre rozvoj farnosti.Do uzávierky termínu na podanie žiadostí bolo prijatých 146 farských a 22 diecéznych projektov!

Aktuálne prebieha proces hodnotenia projektov a komunikácia s predkladateľmi. O pridelení finančného príspevku sa bude rozhodovať od 1. do 15. decembra 2019.vo verejnom hlasovaní. 

Zoznam projektov na hlasovanie ako aj link na stránku s hlasovaním nájdete od nedele 1. decembra na tomto mieste. Príďte aj vy rozhodnúť a pozvite k hlasovaniu aj Vašich známych! ______________________________________________________________________________________________

 Po skončení prvej etapy projektu rozvoja Žilinskej diecézy v podobe spoločnej pôstnej reflexie, pokračujeme spoločne ďalej v túžbe nechať rozvinúť všetky vaše dobré podnety z reflexie.


žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa na misijnú nedeľu 20. októbra 2019.

Rezervácia termínu v Aquarelax Dolný Kubín
(rezervácia je možná iba pre tých, ktorí si v rámci pôstnej reflexie vybrali ako pozornosť Darčekový poukaz na celodenný vstup do Aquarelax Dolný Kubín)

 

Prihláška na Duchovnú obnovu v Rodinkove
(rezervácia je možná iba pre tých, ktorí si v rámci pôstnej reflexie vybrali ako pozornosť Darčekový poukaz na duchovnú obnovu v Rodinkove)

 

 

Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy sme začali modlitbou a pokáním počas pôstneho obdobia a tiež spoločnou reflexiou, ktorú sme zavŕšili na začiatku Veľkonočného obdobia.

Prvé spracovanie odpovedí zo spoločnej pôstnej reflexie

Tritisíc sedemdesiatdva odpovedí od veriacich kresťanov-katolíkov Žilinskej diecézy všetkých vekových kategórií a zo všetkých farností. Taká je základná bilancia výsledkov spoločnej pôstnej reflexie, ktorú sme po prvýkrát od vzniku našej diecézy takouto formou uskutočnili vo všetkých farnostiach diecézy. Vďaka našej ochote zastaviť sa, zamyslieť a podeliť sa s našimi postrehmi máme k dispozícii mnoho vzácnych podnetov k tomu, aby život v našich farnostiach mohol byť ešte autentickejším svedectvom o Božej láske pre nás samých, aj pre tých, ktorí ju – hoci žijúc v našom bezprostrednom okolí – ešte nikdy živo a osobne nezakúsili.

Prinášame vám vo formáte PDF dokumentu avizovaný prehľad odpovedí na jednotlivé otázky spolu s prvými impulzami, ako môžeme toto spoločné poznanie využiť na ďalšej ceste obnovovania našich životov a vzťahov v Božom Duchu. Prehľad bol uverejnený aj v júlovom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza.

Prezentácia odpovedí (formát PDF na stiahnutie)

Na mesiac september pripravujeme ešte podrobnejšie spracovanie odpovedí z pohľadu každej farnosti.


Podpora dobrých nápadov vo farnostiach našej diecézy

V septembri plánujeme predstaviť projektovú súťaž pre farnosti, v rámci ktorej sa budete môcť uchádzať o finančnú podporu pre realizáciu vašich dobrých nápadov, pretavených do konkrétnych projektov.

Podporíme projekty, zamerané na posilnenie a skvalitnenie života vášho farského spoločenstva, ale aj na ohlasovanie evanjelia tým, ktorí neveria, či svoju vieru stratili, alebo ju zanedbávajú.