Investujme do predprimárneho vzdelávaniaŽiadateľ Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza

Názov projektu: Investujme do predprimárneho vzdelávania

Kód projektu: 302021H833

Na území mesta Púchov, kde sa uskutoční realizácia predmetného projektu, sa nachádza 8 materských škôl, z toho je jedna súkromná a 7 prevádzkuje ako zriaďovateľ Mesto Púchov. Vytvorené kapacity pre umiestnenie detí na predprimárne vzdelávanie v tomto meste sú nedostatočné. Uvedené potvrdzuje najmä dokument výzvy na určenie indexu investičnej účinnosti predmetného mesta, kde sú vykázané počty nevyhovených žiadostí za predchádzajúce roky.

Žiadateľ projektu, ako inštitúcia oprávnená zriaďovať materské školy, chce uvedenú situáciu riešiť, aby zlepšil situáciu miestnych komunít – rodín, ktoré nemajú kde umiestňovať svoje deti ale súčasne sa potrebujú zamestnať aby získaval príjmy pre svoje rodiny. Uvedené má za následok znižovanie kvality života miestneho obyvateľstva a z globálneho pohľadu má situácia vplyv aj na regionálny rozvoj.

Cieľ projektu sme si preto zadefinovali: „Zlepšiť kvalitu života a poskytovanie verejných služieb vytváraním podmienok pre zvyšovanie hrubej zaškolenosti detí materských škôl pri súčasnom zlepšení príjmovej situácie rodín."

Špecifické ciele projektu sme zadefinovali:

1. Vybudovanie materskej školy na odstránenie chýbajúcich kapacít v oblasti predprimárneho vzdelávania

2. Vytvorenie podmienok pre umiestnenie detí s potrebami inkluzívneho vzdelávania

Aktivitami projektu sú vybudovanie novostavby MŠ v meste Púchov a jej vybavenie.

Projekt reflektuje aj na problematiku inkluzívneho vzdelávania, vybudovaná dvojpodlažná MŠ bude plne bezbariérová.

V rámci realizácie projektu dosiahneme hodnoty ukazovateľov:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl 44 detí

Počet podporených materských škôl 1

Počet nových verejných budov 1

Podlahová plocha nových verejných budov 452,33 m2

Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením 1Investujme do predprimárneho vzdelávania