Domov   >   Biskup   >   Životopis

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

1. diecézny biskup Žilinskej diecézyŽivotopis
 • 1966 ukončenie základnej školy – ZDŠ Vrútky
 • 1969 maturita na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Vrútky
 • od 1. októbra 1969 do 30. septembra 1973 vysokoškolské štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave
 • od 1. októbra 1973 do 30. septembra 1975 výkon základnej vojenskej služby
 • od 1. októbra 1975 do 1. júna 1976 dokončenie teologických štúdií; dosiahnutie absolutória na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte – RK CMBF v Bratislave
 • 2. júna 1976 prijal diakonské svätenie (ordo diaconatus) v Dóme sv. Martina v Bratislave
 • 6. júna 1976 prijal kňazské svätenie (ordo presbyteratus) v Dóme sv. Martina v Bratislave z rúk Mons. RNDr. Júliusa Gábriša, titulárneho biskupa dekorianskeho a apoštolského administrátora trnavského, pre službu v Banskobystrickej diecéze
 • 13. júna 1976 primičná sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
 • od 1. júla 1976 kaplán v Hriňovej
 • od 1. júla 1979 kaplán v Brezne
 • od 1. októbra 1980 správca farnosti v Lazanoch pri Prievidzi
 • od 1. júla 1988 správca farnosti Kľak a excurrendo Veľké Pole
 • od 22. marca 1990 do 31. októbra 1993 generálny vikár Banskobystrickej diecézy
 • od 1. apríla do 30. júna 1990 okresný dekan v Banskej Bystrici
 • od 1. júla 1990 do 31. augusta 1999 rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, prechodne zriadeného v priestoroch hradu v Slovenskej Ľupči a od 1. októbra 1993 v novovybudovanom seminári v Badíne pri Banskej Bystrici
 • od roku 1992 súčasne moderátor zriadeného Teologického inštitútu v Banskej Bystrici - Badíne, afiliovaného k Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RK CMBF UK) v Bratislave
 • od roku 1991 vysokoškolský pedagóg na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne
 • 2. februára 1993 akademický titul Mgr. „magister teológie" na Univerzite Komenského v Bratislave
 • 11. januára 1994 menovaný Sv. Otcom Jánom Pavlom II. za „pápežského kaplána" – monsignor (Mons.).
 • 4. decembra 1995 akademický titul ThLic. „Licentiatus in Sacra Theologia" na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakove, Poľsko
 • 22. júna 1998 akademický titul ThDr. „Doctor Sacrae Theologiae" na RK CMBF UK v Bratislave
 • 25. júna 1998 vedecko-akademická hodnosť PhD. „philosophie doctor" na Univerzite Komenského v Bratislave
 • vysokoškolská akademická kvalifikácia vo vednom odbore katolícka teológia
 • odborná špecializácia: pastorálna teológia
 • od roku 1998 člen Komisie pre klérus pri Konferencii biskupov Slovenska
 • od roku 1998 delegát KBS pre pastoráciu povolaní zastupujúci národné centrá pri CCEE a European Vocations service – EVS
 • 28. augusta 1999 pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa bitského (Bita) a pomocného biskupa banskobystrického (episcopus titularis Bitensis et auxiliaris Neosoliensis)
 • od 1. septembra 1999 vymenovaný za generálneho vikára Banskobystrickej diecézy
 • 25. septembra 1999 prijal biskupskú konsekráciu (ordo episcopatus) vo farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici – hlavný svätiteľ Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska, spolusvätitelia: Mons. Alojz Dossena, titulárny arcibiskup karpitánsky, apoštolský nuncius v Slovenskej republike, a Mons. Peter Dubovský SJ, titulárny biskup karkabijský, emeritný pomocný banskobystrický biskup
 • 22. marca 2000 Konferenciou biskupov Slovenska zvolený za štatutárneho zástupcu pre zriadenie Katolíckej univerzity na Slovensku so sídlom v Ružomberku
 • od 2. mája 2000 do 17. septembra 2003 Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Na základe habilitačnej práce s názvom Počiatočná formácia kandidátov kňazstva a verejnej obhajoby dňa 4. mája 2000 na RK CMBF UK v Bratislave rektorom Univerzity Komenského v Bratislave vymenovaný za docenta pre odbor katolícka teológia, s účinnosťou od 1. júna 2000
 • 24. októbra 2000 Konferenciou biskupov Slovenska zvolený za predsedu Rady pre univerzity pri KBS a opätovne potvrdený za člena Komisie pre klérus pri KBS
 • od roku 2000 ako biskup delegát KBS v rámci univerzitnej pastorácie v Rade Európskych biskupských konferencii (CCEE) so sídlom v Ríme
 • od roku 2001 relátor o univerzitných štúdiách medzi Konferenciou biskupov Slovenska a Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme
 • 18. marca 2003 Konferenciou biskupov Slovenska ako člen Komisie pre klérus poverený vedením Subkomisie pre kňazské semináre a pastoráciu povolaní
 • 14. februára 2008 pápežom Benediktom XVI. menovaný za žilinského diecézneho biskupa (episcopus Žilinensis) do novozriadenej diecézy
Osobný erb biskupa
Mons. Tomáša Galisa


Mons. Tomášovi Galisovi ako diecéznemu biskupovi prináleží štvrtený štít, kde v 1. a 4. poli je umiestnený erb diecézy, v 2. a 3. poli osobný erb biskupa. V osobnom erbe sú umiestnené skrížené kopije, ktoré sú atribútmi sv. apoštola Tomáša, patróna krstného mena nositeľa erbu. Skrížené kopije v tvare písmena X zároveň pripomínajú erb Banskobystrickej diecézy, v ktorej pôsobil Mons. Tomáš Galis ako pomocný biskup. Strieborná ľalia ako mariánsky symbol vyjadruje, že nositeľ erbu bol vysvätený za biskupa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Zároveň hovorí o mariánskej úcte nositeľa erbu, čo dopĺňa aj biskupské heslo "PER MARIAM AD IESUM" (Cez Máriu k Ježišovi). Latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.