Domov   >   Biskup   >   Životopis

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

1. diecézny biskup Žilinskej diecézyŽivotopis
 • 1966 ukončenie základnej školy – ZDŠ Vrútky
 • 1969 maturita na Strednej všeobecnovzdelávacej škole Vrútky
 • od 1. októbra 1969 do 30. septembra 1973 vysokoškolské štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave
 • od 1. októbra 1973 do 30. septembra 1975 výkon základnej vojenskej služby
 • od 1. októbra 1975 do 1. júna 1976 dokončenie teologických štúdií; dosiahnutie absolutória na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte – RK CMBF v Bratislave
 • 2. júna 1976 prijal diakonské svätenie (ordo diaconatus) v Dóme sv. Martina v Bratislave
 • 6. júna 1976 prijal kňazské svätenie (ordo presbyteratus) v Dóme sv. Martina v Bratislave z rúk Mons. RNDr. Júliusa Gábriša, titulárneho biskupa dekorianskeho a apoštolského administrátora trnavského, pre službu v Banskobystrickej diecéze
 • 13. júna 1976 primičná sv. omša v kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
 • od 1. júla 1976 kaplán v Hriňovej
 • od 1. júla 1979 kaplán v Brezne
 • od 1. októbra 1980 správca farnosti v Lazanoch pri Prievidzi
 • od 1. júla 1988 správca farnosti Kľak a excurrendo Veľké Pole
 • od 22. marca 1990 do 31. októbra 1993 generálny vikár Banskobystrickej diecézy
 • od 1. apríla do 30. júna 1990 okresný dekan v Banskej Bystrici
 • od 1. júla 1990 do 31. augusta 1999 rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, prechodne zriadeného v priestoroch hradu v Slovenskej Ľupči a od 1. októbra 1993 v novovybudovanom seminári v Badíne pri Banskej Bystrici
 • od roku 1992 súčasne moderátor zriadeného Teologického inštitútu v Banskej Bystrici - Badíne, afiliovaného k Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RK CMBF UK) v Bratislave
 • od roku 1991 vysokoškolský pedagóg na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne
 • 2. februára 1993 akademický titul Mgr. „magister teológie" na Univerzite Komenského v Bratislave
 • 11. januára 1994 menovaný Sv. Otcom Jánom Pavlom II. za „pápežského kaplána" – monsignor (Mons.).
 • 4. decembra 1995 akademický titul ThLic. „Licentiatus in Sacra Theologia" na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakove, Poľsko
 • 22. júna 1998 akademický titul ThDr. „Doctor Sacrae Theologiae" na RK CMBF UK v Bratislave
 • 25. júna 1998 vedecko-akademická hodnosť PhD. „philosophie doctor" na Univerzite Komenského v Bratislave
 • vysokoškolská akademická kvalifikácia vo vednom odbore katolícka teológia
 • odborná špecializácia: pastorálna teológia
 • od roku 1998 člen Komisie pre klérus pri Konferencii biskupov Slovenska
 • od roku 1998 delegát KBS pre pastoráciu povolaní zastupujúci národné centrá pri CCEE a European Vocations service – EVS
 • 28. augusta 1999 pápežom Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa bitského (Bita) a pomocného biskupa banskobystrického (episcopus titularis Bitensis et auxiliaris Neosoliensis)
 • od 1. septembra 1999 vymenovaný za generálneho vikára Banskobystrickej diecézy
 • 25. septembra 1999 prijal biskupskú konsekráciu (ordo episcopatus) vo farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici – hlavný svätiteľ Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska, spolusvätitelia: Mons. Alojz Dossena, titulárny arcibiskup karpitánsky, apoštolský nuncius v Slovenskej republike, a Mons. Peter Dubovský SJ, titulárny biskup karkabijský, emeritný pomocný banskobystrický biskup
 • 22. marca 2000 Konferenciou biskupov Slovenska zvolený za štatutárneho zástupcu pre zriadenie Katolíckej univerzity na Slovensku so sídlom v Ružomberku
 • od 2. mája 2000 do 17. septembra 2003 Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Na základe habilitačnej práce s názvom Počiatočná formácia kandidátov kňazstva a verejnej obhajoby dňa 4. mája 2000 na RK CMBF UK v Bratislave rektorom Univerzity Komenského v Bratislave vymenovaný za docenta pre odbor katolícka teológia, s účinnosťou od 1. júna 2000
 • 24. októbra 2000 Konferenciou biskupov Slovenska zvolený za predsedu Rady pre univerzity pri KBS a opätovne potvrdený za člena Komisie pre klérus pri KBS
 • od roku 2000 ako biskup delegát KBS v rámci univerzitnej pastorácie v Rade Európskych biskupských konferencii (CCEE) so sídlom v St. Gallen
 • od roku 2001 relátor o univerzitných štúdiách medzi Konferenciou biskupov Slovenska a Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme
 • 18. marca 2003 Konferenciou biskupov Slovenska ako člen Komisie pre klérus poverený vedením Subkomisie pre kňazské semináre a pastoráciu povolaní
 • 14. februára 2008 pápežom Benediktom XVI. menovaný za žilinského diecézneho biskupa (episcopus Žilinensis) do novozriadenej diecézy
 • 12. novembra 2020 Konferenciou biskupov Slovenska zvolený ako predseda Slovenskej katolíckej charity
Osobný erb biskupa
Mons. Tomáša Galisa


Mons. Tomášovi Galisovi ako diecéznemu biskupovi prináleží štvrtený štít, kde v 1. a 4. poli je umiestnený erb diecézy, v 2. a 3. poli osobný erb biskupa. V osobnom erbe sú umiestnené skrížené kopije, ktoré sú atribútmi sv. apoštola Tomáša, patróna krstného mena nositeľa erbu. Skrížené kopije v tvare písmena X zároveň pripomínajú erb Banskobystrickej diecézy, v ktorej pôsobil Mons. Tomáš Galis ako pomocný biskup. Strieborná ľalia ako mariánsky symbol vyjadruje, že nositeľ erbu bol vysvätený za biskupa v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Zároveň hovorí o mariánskej úcte nositeľa erbu, čo dopĺňa aj biskupské heslo "PER MARIAM AD IESUM" (Cez Máriu k Ježišovi). Latinský procesiový kríž a zelený biskupský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.