Pastorácia povolaní

Webová stránka pastorácie povolaní

Rada pre pastoráciu povolaní
 • Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – predseda
 • Mgr. František Mikuláš
 • sr. Mgr. Veronika Mazúrová OFS
 • sr. Mgr. Magdaléna Vojtková CJ

Čo znamená povolanie?

Človek má od prirodzenosti duchovný rozmer: od Boha pochádza, k Bohu sa obracia a k Bohu sa vracia. Všetci sme stvorení, aby sme žili v spoločenstve s Bohom. V Evanjeliu vidíme, že Ježiš povoláva k sebe ľudí, z ktorých sa neskôr niektorí stanú učeníkmi: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene" (Jn 15, 16).
Teda na začiatku každého autentického povolania je povolanie od Pána, ktorý nás pozýva, aby sme ho nasledovali. Bohatstvo Cirkvi pod vedením Ducha Svätého je v rozdielnosti a v mnohostrannosti povolaní, ktoré napĺňajú jej misijné poslanie podľa Božieho plánu. Takto zasvätený život je preto odpoveďou na Božie volanie. Toto je vlastný význam slova „povolanie", ktoré znamená „volať".

Čo môže urobiť každý z nás pre svoje povolanie?

Povolanie je jedno malé semienko, ktoré postupne rastie a dozrieva. Je potrebné ho pravidelne zalievať, s nežnosťou a opatrnosťou sa oň starať. Povolanie každého z nás si vyžaduje takúto starostlivosť. Na ceste za rozpoznaním povolania je dôležité vedieť, v akej miere chceme vložiť Boha do centra nášho životného diania. Preto je z našej strany potrebné:

 • dať Krista do stredu svojho života tak, aby sme s ním boli čo najviac spojení v modlitbe;
 • mať, alebo si nájsť duchovného vodcu a spovedníka;
 • viesť sviatostný život, najmä prostredníctvom pravidelnej sviatosti zmierenia a častého prijímania Oltárnej sviatosti;
 • pomáhať svojim blížnym a mať otvorené srdce pre ich potreby;
 • obohacovať sa denne Božím slovom a prehlbovať si teologické vedomosti.

Diecéza a Pastorácia povolaní

Žilinská diecéza má vytvorený tím koordinátorov Pastorácie povolaní. Tvoria ho kňazi, rehoľné sestry a laici zo Žiliny a okolia, ktorí sa už niekoľko rokov spoločne venujú vzdelávaniu a formácii mládeže. Ich cieľom je naplniť požiadavky a túžby mnohých mladých, ktorí hľadajú svoje vlastné povolanie. Mladí ľudia pri hľadaní svojho povolania cítia potrebu, aby im niekto venoval čas a sprevádzal ich pri životných rozhodnutiach.

Cieľom tímu koordinátorov Pastorácie povolaní je:

 • integrálne sprevádzanie a formácia mladých ľudí;
 • pomoc pri hľadaní, rozhodovaní a realizácii vlastného povolania;
 • pomoc kňazom a farnostiam pri práci s mládežou;
 • koordinácia práce s mládežou.

Každoročne prebieha cyklus duchovných obnov s názvom Dar povolania, v ktorom sa spoločne prechádzajú nasledujúce témy:

 • Povolanie k životu
 • Povolanie prežiť život s Ježišom
 • Cirkev a povolanie
 • Moje povolanie
 • Starostlivosť o povolanie: Modlitba (osobné stretnutie Boha), Služba (osobné stretnutie druhého človeka), Duchovné vedenie (osobné stretnutie seba samého)
 • Charizma a osobná odpoveď

Na koho sa môžeš obrátiť v našej diecéze?

Na kňaza vo svojej farnosti, alebo na kňaza určeného pre Pastoráciu povolaní v našej diecéze, ktorý je vdp. František Mikuláš z farnosti Vysoká nad Kysucou (041 / 436 11 25)

... a jedna rada od Jána Pavla II.:

„Neotáľajte s odpoveďou na Božie volanie! Zo state knihy Exodus, sa dozvedáme, že Boh koná v každom povolaní (porov. Ex 3,1-6, 9-12). Najskôr provokuje prostredníctvom horiaceho kra, aby si ľud nanovo uvedomil Jeho prítomnosť. Ak prejavíme svoj záujem, zavolá nás po mene. Ak naša odpoveď sa stane konkrétnejšia a rovnako ako Mojžiš povieme: „Tu som, Pane", potom nám odhalí oveľa jasnejšie samého seba a svoju súcitnú lásku voči tým, ktorí sú v núdzi. Postupne nás bude viesť k tomu, že objavíme skutočnú cestu ako mu slúžiť: „Pošlem vás." Zvyčajne práve v tejto chvíli prichádza strach a pochybnosti, ktoré nás mätú a sťažujú celé naše rozhodovanie. Práve vtedy potrebujeme počuť Božie potvrdenie: „Som s tebou"
(Ex 3, 12). Každé povolanie je hlboká osobná skúsenosť pravdy týchto slov: „Som s tebou.""

 

Modlitba Benedikta XVI. za povolania

Otče, daj aby sa medzi kresťanmi
zrodili mnohé sväté povolania na kňazstvo,
ktoré budú udržiavať živú vieru
a uchovajú vďačnú spomienku na tvojho Syna Ježiša
prostredníctvom ohlasovania jeho slova
a vysluhovania sviatostí,
ktorými neustále obnovuješ svojich veriacich.
Daj nám svätých služobníkov tvojho oltára,
aby sme boli pozornými a horlivými strážcami Eucharistie,
sviatosti najvyššieho Kristovho daru
na spásu sveta.

Povolaj služobníkov tvojho milosrdenstva,
ktorí prostredníctvom sviatosti zmierenia
budú rozširovať radosť z tvojho odpustenia.
Učiň, Otče, aby Cirkev s radosťou prijala
mnohé vnuknutia od Ducha tvojho Syna,
a ochotne sa riadila jeho usmerneniami,
starala sa o povolania do kňazskej služby
a rehoľného života.

Pomáhaj biskupom, kňazom, diakonom,
zasväteným osobám a všetkým pokrsteným v Kristovi,
aby verne plnili svoje poslanie 
v službe evanjeliu.
O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Mária, Kráľovná apoštolov, oroduj za nás!