Informácie k získaniu súťažných podkladov

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Názov zákazky: Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 1. časť"

Realizácia  zákazky: elektronicky v elektronickom nástroji EVOSERVIS verzia 1. 0

(ďalej len EN EVOSERVIS)

Zákazka je registrovaná v EN EVOSERVIS  pod ID  číslom - 1878109956

1. Súťažné podklady, Informatívny dokument, projektová dokumentácia a prílohy, potrebné na vypracovanie ponuky, sú dostupné bez obmedzenia v EN EVOSERVIS na webovej adrese https://www.evoservis.sk/jktina/zakazka.php?typ=1zn&id=18710 .          
2. V časti „Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO".
3. Záujemca klikne na ikonu „Zobraziť", kde sa mu sprístupnia potrebné dokumenty o zadávanej zákazke.
4. Na zobrazenie zadávacej dokumentácie nie je potrebné registrácia.
5. Na predloženie elektronickej ponuky je potrebné vykonať registráciu v EN  EVOSERVIS. 
6. Neregistrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS vyplní registračný formulár na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/  alebo  www.evoservis.sk. Registrácia je bezplatná.
7. Po vykonanej registrácii  budú záujemcovi/uchádzačovi zaslané prístupové údaje do systému EN EVOSERVIS (meno a heslo) na email uvedený v registrácií.
8. Registrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS sa neregistruje.
9. Na prihlásenie do systému používa prístupové údaje, ktoré mu boli už doručené (vygenerované).
10. Komunikácia   a  výmena   informácií   v procese  verejného obstarávania sa bude  uskutočňovať podľa § 20 ods. 1 zákona o VO písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku.
11. Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.
12. Elektronický prostriedok na komunikáciu, výmenu informácií vrátane doručovania v procese verejného obstarávania je určený EN EVOSERVIS.
13. Komunikácia, výmena informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom bude prebiehať výhradne prostredníctvom  komunikačného  rozhrania EN EVOSERVIS.

 

Kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline


Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Názov projektu:

Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, č. UZPF 1393/1, II. etapa reštaurovania vitráží - presbytérium

číslo: MK-2136/2018/1.1