05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda

Milí súťažiaci, milí priatelia!

Ďakujeme za zaslanie spracovanej prvej úlohy. Niektoré z nich už evidujeme ...

 

(Prot.č. DŠÚ - 118/2012 Žilina 20.01.2012)

 

Milí súťažiaci, milí priatelia,


tešíme sa, že nás spája rovnaký záujem o prehĺbenie si vzťahu a poznatkov o našich vierozvestcoch sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj snaha hlbšie preniknúť do našich náboženských a kultúrnych dejín.

Do súťaže je zapojených 15 skupín, zoznam ktorých posielam v prílohe.
Pripomínam, že sa blíži termín odoslania spracovanej prvej úlohy ( 14. február 2012). Dúfam, že o sv. Cyrilovi a Metodovi a ich živote už poznáte mnohé údaje a tiež motívy ich cesty na naše územie.

So značnou mierou zvedavosti očakávame Vaše spracované úlohy. Predpokladáme, že prvá spracovaná úloha môže byť zaujímavým podkladom pre reálnu cestovnú kanceláriu na uskutočnenie zájazdu v znení prvej úlohy.

Po vyhodnotení úlohy uskutočníme prezentáciu najlepšie spracovaných úloh 15.5.2012 o 17.00 hod. v Diecéznom centre v Žiline. Bližšie informácie zašleme po vyhodnotení 1. súťažnej úlohy.

Momentálne pracujeme na konkretizácii zadania tretej úlohy, ktorú Vám taktiež zašleme elektronicky i poštou.
V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na č.tel. 0904 738 648 alebo na e-mailovej adrese dsu@dcza.sk.

Do nového roka Vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, radosť z tvorivej práce na súťažných otázkach a tiež veľa úspechov v škole i v osobnom živote

Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

Otázky a odpovede

1.

Chcem sa opýtať, čo sa týka súťaže o Cyrilovi a Metodovi, či sa môžeme zamerať aj na ich nasledovníkov alebo iba čisto na životné cesty iba Cyrila a Metoda. Ešte jedna otázka - má to mať nejakú konkrétnu formu - prezentácie alebo nejaké pevné body spracovania.

Čo sa týka 1. otázky - v 1. úlohe sú nosnými osobnosťami sv. Cyril a Metod. Ak obohatíte navrhovanú cestu aj o pôsobiská ich žiakov a nasledovníkov môže to byť zaujímavé a obohacujúce, nebude to v rozpore s úlohou. V úlohe č. 2 je priamo spomínaná možnosť zamerať sa aj na miesta spojené s úctou ich žiakov.
čo sa týka 2. otázky - formu prezentácie nechávame na ľubovôli súťažiacich podľa možností a schopností. Čo je potrebné aby prezentácia obsahovala sú najmenej tri hľadiská uvedené v zadaní úlohy. Teda konkrétnejšie: napr., ak budete popisovať jednotlivé zastávky zájazdu cestujúcim, v prezentácii uvediete, na čo by ste ich chceli upozorniť v danom mieste, alebo k čomu by ste ich chceli motivovať. Určite v každom mieste nemusia byť všetky zložky rovnako rozvinuté. 
Stačí uvádzať hlavné myšlienky. Nie je žiaduce písať podrobné popisy či rozsiahle slohové úvahy. 
A je možné, že budete chcieť dané miesto popísať alebo vyzdvihnúť ešte aj z iných dôvodov a nie len z náboženského, geografického a historického. K tomu môžete pridať nejaké prílohy. Grafická úprava je na ľubovôli a schopnosti žiakov.

2.

Prosím o informáciu, či termín 14. 02. 2012 je termín odoslania 1. súťažnej úlohy (pečiatka na pošte s týmto dátumom), alebo to má byť už u Vás.
14. február je dátum odoslania 1. súťažnej otázky, teda smerodajný je dátum pečiatky na pošte.

3.

Rada by som Vás poprosila o odpoveď na 2 nasledujúce otázky.

1) Pripravujeme trasu púte pre 2. súťažnú úlohu a máme návrh: 1.deň - po Orave (pešo i autobusom), žiaci by nocovali doma a 2. deň - celý deň - po vzdialenejších miestách(autobusom). Môže to byť takto realizované?

2) Plánujeme i 3. súťažnú úlohu - na bicykloch. V súťažiacej skupine máme i žiakov z maturitného ročníka, ktorí majú v lete brigády a na jeseň už budú mať povinnosti na vysokých školách. Preto by nám najlepšie vyhovoval termín realizácie púte Nitra - Velehrad koncom júna 2012 - bude to v poriadku?

1) čo sa týka 1. otázky, záleží na Vás ako si zorganizujete putovanie; predpokladám, že chcete navrhnúť dvojdňovú púť, ale v rámci Vašich možností by ste nocovali doma; podmienky zadania druhej úlohy tým neporušíte, teda je to v poriadku.


2) Čo sa týka druhej otázky, aj tento variant je možný. Predpokladali sme, že niektorým skupinám bude lepšie vyhovovať skoršie obdobie na realizáciu putovania, preto sme sa snažili zaslať trasu čím skôr

4.

Chcem sa opýtať, čo sa týka súťaže o Cyrilovi a Metodovi, či sa môžeme zamerať aj na ich nasledovníkov alebo iba čisto na životné cesty iba Cyrila a Metoda. Ešte jedna otázka - má to mať nejakú konkrétnu formu - prezentácie alebo nejaké pevné body spracovania.
Čo sa týka 1. otázky - v 1. úlohe sú nosnými osobnosťami sv. Cyril a Metod. Ak obohatíte navrhovanú cestu aj o pôsobiská ich žiakov a nasledovníkov môže to byť zaujímavé a obohacujúce, nebude to v rozpore s úlohou. V úlohe č. 2 je priamo spomínaná možnosť zamerať sa aj na miesta spojené s úctou ich žiakov.

Čo sa týka 2. otázky - formu prezentácie nechávame na ľubovôli súťažiacich podľa možností a schopností. Čo je potrebné aby prezentácia obsahovala sú najmenej tri hľadiská uvedené v zadaní úlohy. Teda konkrétnejšie: napr., ak budete popisovať jednotlivé zastávky zájazdu cestujúcim, v prezentácii uvediete, na čo by ste ich chceli upozorniť v danom mieste, alebo k čomu by ste ich chceli motivovať. Určite v každom mieste nemusia byť všetky zložky rovnako rozvinuté.

Stačí uvádzať hlavné myšlienky. Nie je žiaduce písať podrobné popisy či rozsiahle slohové úvahy.

A je možné, že budete chcieť dané miesto popísať alebo vyzdvihnúť ešte aj z iných dôvodov a nie len z náboženského, geografického a historického. K tomu môžete pridať nejaké prílohy. Grafická úprava je na ľubovôli a schopnosti žiakov.

 

Zoznam skupín zapojených do súťaže

Poznajme patrónov Žilinskej diecéza a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda - zoznam súťažiacích

 

Prot.č. DŠÚ - 203 /2012

Milí súťažiaci, milí priatelia!

Ďakujeme za zaslanie spracovanej prvej úlohy. Niektoré z nich už evidujeme v našej pošte doručených zásielok.

K 14. februáru 2012 sme prisľúbili zverejnenie trasy k poslednej tretej úlohe.
Trasu sme rozdelili na dve časti. Prvý úsek je vytýčený po slovenskom území a druhý po moravskom území. V prílohe Vám zasielame dve tabuľky s uvedením miest a obcí, prípadne orientačných bodov, cez ktoré pútnická cesta prechádza, ako aj vzdialenosti medzi jednotlivými miestami.

Trasy možno sledovať na turistických mapách Slovenska a Čiech. Pripravujeme mapu, na ktorej bude znázornená celá trasa z Nitry na Velehrad v celistvosti a manuál k putovaniu.

Celková dĺžka trasy je cca 200 km. Pri priemernej rýchlosti 20 až 30 km za deň, možno trasu prejsť za 7 až 10 dní. Bicyklom je možné túto vzdialenosť prejsť za 4 až 5 dní.
Vďaka pomoci Matice Velehradskej máme na moravskej strane spísané kontakty na farské úrady, kde je možné obrátiť sa o poskytnutie ubytovania za predpokladu, že potrebné veci na spanie si pútnici prinesú so sebou. Obdobný zoznam pripravujeme aj po slovenskom území. Súťažné skupiny si môžu dohodnúť i vlastné miesta ubytovania podľa svojich možností.

Pre uľahčenie realizácie putovania je vhodné zabezpečiť si sprievodné vozidlo, ktoré by prevážalo batožinu, resp. by bolo v zálohe pre prípad úrazu.
Putovať môže každá skupinka samostatne, alebo sa môžu spojiť viaceré skupinky na jeden termín. V prípade záujmu, môžeme poskytnúť termín pre putovanie, ktoré bude doprevádzať organizátor súťaže aj so sprievodným vozidlom.
Tiež je možné rozdeliť si putovanie na viac etáp, napr. na 2 až 3 etapy.
Vo všetkých prípadoch však zdokumentovanie putovania si musí každá skupina spracovať samostatne.

Aj keď sa teraz zameriavate na spracovanie druhej úlohy, chcem Vás požiadať o zaslanie predbežnej informácie, na základe ktorej budeme organizovať pomoc pri realizovaní tretej úlohy. Informácie sa týkajú nasledovných otázok:
Ako budete putovať?
1. Pešo
2. Na bicykli
3. Samostatne vo vlastnom termíne
4. Spoločne s dohodnutou skupinou/ skupinami z inej školy/školského zariadenia vo vlastnom termíne
5. Spoločne v zadanom termíne s doprovodom organizátora (za každého počasia)
6. Trasu chceme prejsť súvisle v jednom časovom úseku za 7, 8, 9 alebo za 10 dní (podčiarkni zvolený
počet dní)
7. Trasu chceme zrealizovať v dvoch etapách
8. Trasu chceme zrealizovať v troch etapách
9. Uprednostníme termín putovania počas letných prázdnin 2012
10. Uprednostníme termín putovania počas jesenných dní 2012
11. Trasu chceme zrealizovať iným spôsobom (popíšte akým)
Nevhodné odpovede prečiarknite, alebo vymažte a zvolené odpovede zašlite e-mailom späť najneskôr do 29. februára 2012 na adresu dsu@dcza.sk .
Na základe Vašich odpovedí spracujeme ďalší postup tretej súťažnej úlohy.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa obráťte na nás e-mailom.
Všetky otázky a odpovede ako aj zaslané usmernenia budeme zverejňovať aj na našej webovej stránke www.dcza.sk v sekcii Diecézneho školského úradu alebo na hlavnej stránke v Správach zo života diecézy pod titulom Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda.

Nech Vám sv. Cyril a Metod vyprosujú všetky potrebné dary Ducha Svätého, aby aj Váš život bol tak plodný, bohatý a zmysluplný ako bola ich životná púť!

V Žiline na Sviatok sv. Cyrila a Metoda
14. februára 2012


Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

List súťažiacim na stiahnutie

Slovenská trasa

Moravská trasa

Kontaktné adresy

 Návrat späť