05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Cyklopúť z Nitry na Velehrad

21. júna žiaci Spojenej školy v Tvrdošíne spolu so svojimi učiteľmi ukončili viacdňovú cyklopúť, počas ktorej preputovali 200 km cestu z Nitry na Velehrad, cestu po ktorej aspoň z časti kráčali aj naši vierozvestovia sv. Cyril a Metod. Prehliadku Nitrianskeho hradu a diecézneho múzea zakončili v kňazskom seminári, kde aj prenocovali. Cesta ďalej viedla z Nitry cez Zobor , okolo Oponického hradu a ďalej cez Považský Inovec na Považie. Trasa popri Rotunde sv. Juraja, cez Marhatské sedlo, okolo vykopávok na Bojňanských Valoch k hradisku na Ducovom tvorila ich prvý deň cyklotrasy. Táto cesta je známa už z 9. storočia a spájala Ponitrie s Považím a s Moravskými hradiskami. Nocľah z pondelka na utorok im poskytli ochotní farníci z Modrovej. Druhý deň absolvovali cestu malebným povodím Váhu okolo Beckova, cez Trenčín s dlhšou zástavkou na Skalke nad Váhom, kde sa zoznámili s históriou kláštora i pustovníckym útulkom jaskyne sv. Andreja Svorada a Benedikta. Potom našich pútnikov čakal náročný prechod cez Biele Karpaty až do Bojkovic. Tam ich už čakal oddych u rehoľných sestier Dominikánok. Posledná etapa viedla cez Uhorské Hradište až na Velehrad, kam dorazili 20. júna. Po pútnickej cyklotrase z Uhorského Hradišťa do cieľa ich priviedol otec Ján Turek, ktorý im poskytol ubytovanie na svojej fare v Uhorskom Hradišti.

Na Velehrade všetkých šestnástich študentov i šesťčlenný pedagogický doprovod čakalo milé prekvapenie, ktoré zinscenovala Božia prozreteľnosť. Pri večernej sv. omši v Bazilike Nanebovzatia Panny Mária a sv Cyrila a Metoda sa uskutočnilo ukončenie Velehradskej kamery, filmárskej súťaže pre deti a mládež, ktorú vyhlásilo Stojanovo Gymnázium na Velehrade. Tak sa tu stretli dve skupiny mladých zapálených ľudí z Čiech, Moravy a zo Slovenska, ktorých spojil netradičný záujem o duchovné posolstvo sv. Cyrila a Metoda pre dnešnú mládež.

Pútnická skupina z Tvrdošína s názvom „Sv. Gorazd" ako prvá zo 16 skupín začala realizovať 3. úlohu súťaže „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda," ktorú 5. júla 2011 vyhlásila Žilinská diecéza.

Skupina sv. Gorazda zo Spojenej školy v Tvrdošíne sa priam excelentne zhostila i 1. úlohy s témou: Miesta pôsobenia sv. Cyrila a Metoda v Ázii a Európe. Úloha spočívala v navrhnutí pútnického zájazdu, ktorý by sledoval životné cesty sv. Cyrila a sv. Metoda od narodenia až po ich smrť, príp. časť ich života.
Bolo potrebné spracovať najmenej 7 zastavení pútnického zájazdu. Tieto miesta popísať z historického, náboženského, geografického, resp. iného hľadiska. Navrhnúť spôsob dopravy, časový harmonogram a sprievodné aktivity putovného zájazdu.
Tieto údaje spracovať do itinerára a zaslať v digitálnej i tlačovej podobe.

2. úloha sa týka témy: Sv. Cyril a Metod v našej diecéze.
Termín odovzdania spracovanej úlohy je 5. júl 2012. Potrebné je vypracovať návrh putovania po miestach spojených s úctou sv. Cyrila a sv. Metoda a ich žiakov vo svojej diecéze. Táto cesta môže zachádzať i do susednej diecézy.

Na ceste treba vytýčiť aspoň päť miest. Ďalej je treba spracovať úlohu podľa zadania v úlohe č. 1.
Vyššie bodové hodnotenie dosiahnu tie skupiny, ktoré navrhnutú cestu sami zrealizujú a doložia príslušnou fotodokumentáciou, alebo iným preukázateľnými spôsobmi.

3. úloha má názov: Naše putovanie po Veľkej Morave
Termín odovzdania spracovanej úlohy je 14. február 2013. Obsahom úlohy je zrealizovať putovanie pešo alebo na bicykli z Nitry na Velehrad podľa itineráru predloženého vyhlasovateľmi súťaže.
Putovanie popísať a zdokumentovať obdobne ako v úlohe č. 1 a 2.

Chlapcom a dievčatám zo Spojenej školy v Tvrdošíne v počte 16, ako aj ich šiestim sprevádzajúcim pedagógom a vedeniu školy úprimne ďakujeme za ich odvážnu, priekopnícku cestu. Prajeme im, aby sv. Cyril a Metod ich sprevádzali svojou mimoriadnou ochranou po celý život až do konečného cieľa.


Miriam Janegová - Diecézny školský úrad Žilina

Dušan Václav - kamera a foto

 

Cyklopúť prvej súťažnej skupiny

Príchod cyklopútnikov na Velehrad

Rozhovor s účastníkmi 1

Rozhovor s účastníkmi 2

Rozhovor s účastníkmi 3Návrat späť