05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Čas je Boží dar

Ako vytvoriť čo najlepšie podmienky pre trávenie voľného času našich detí a mládeže, sa dnes (23.6.2009) na spoločnej porade radili riaditelia a vedúci pracovníci katolíckych Centier voľného času (CVČ) a Školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri ZŠ z celého Slovenska.
Stretnutie na podnet výchovných pedagogických pracovníkov zorganizoval Diecézny školský úrad v Žiline. Rokovanie prebiehalo v priestoroch CVČ Strom na Solinkách vo Farnosti Dobrého pastiera.
Na Slovensku je zriadených 18 CVČ a 35 ŠSZČ, ktorých zriaďovateľom sú DŠÚ, farnosti alebo rehole. Rokovania sa zúčastnilo 64 zástupcov z celého Slovenska.
So súčasnou i pripravovanou legislatívou účastníkov oboznámili pracovníčky MŠ SR PaedDr. Eva Melcerová a ThLic., PaedDr. Mária Paráková.
Výmena praktických skúseností a metód práce s mládežou prebehla vo vzájomnej diskusii v sekciách a so závermi skupín sa oboznámili i všetci spoločne.
Nakoľko takéto stretnutie sa uskutočnilo po prvý krát, veríme, že prínosom , okrem nových vedomosti, budú aj nové kontakty a spolupráca medzi jednotlivými CVČ či ŠSZČ.
A tak ako bola porada otvorená, - požehnaním na sv. omši, ktorú koncelebrovali viacerí kňazi - zriaďovatelia, - tak požehnaním bola ukončená.
Máme nádej, že toto požehnanie bude sprevádzať všetky tábory a pripravované aktivity chystané nie len na prázdniny, ale i činnosť centier a stredísk po celý budúci školský rok.Návrat späť