13. 01. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Všetko je milosť (2. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Najbližšie týždne budeme hľadať Boha cez Prvý list Korinťanom, ktorý sa bude nedeľu čo nedeľu čítať na pokračovanie ako druhé čítanie pri svätej omši. Nechám tak súvislosti evanjelia, prvého čítania a žalmu a skúsim hľadať v Pavlových textoch niečo, čo by nám pomohlo lepšie poznať toho, „ktorého z tej duše milujem" (Pies 3, 3). Dúfam, že aj ty ho miluješ.

V dnešnom úryvku (1 Kor 1, 1 – 3) ma zaujali niektoré slová. Prvým bolo „povolaný". Je v texte dvakrát. Prvý raz sa týka Pavlovho povolania za apoštola, druhý raz povolaných svätých v Korinte a tých, čo vzývajú meno Ježiš všade, kde sú. Boh povoláva. To je fakt. Niektorých za apoštolov, no všetkých povoláva k svätosti a ku vzývaniu mena Ježiš. Prijal som svoje povolanie? Chcem dnes často vzývať meno Ježiš. Vypnem telku, počítač, mobil a meno Ježiš bude znieť na mojich perách, aby tak zaznelo aj v mojom srdci...

Druhým slovom je „posväteným". Boh posväcuje. V Kristovi som posvätený, preto mám všetky predpoklady, aby som bol svätý. Pre mňa to znamená usilovať sa byť dnes dobrý ku každému (i k sebe) tak, ako to dokážem, na základe svojej výchovy, poznania, povahy, úsilia, sviatostného života. Večer, keď pôjdem spať, chcem mať vedomie, že po spytovaní svedomia a ľútosti som svätý (v zmysle tohto Pavlovho textu). Chcem zaspávať v nádeji, že ak by som v noci zomrel, nebo bude domovom pre mňa i pre ľudí, ktorí dnes boli ku mne dobrí. Osobitne však zverím Bohu tých, ktorí dobrí neboli...

Tretím slovom je milosť (v. 3). To Boh dáva milosť. Nielen v zmysle omilostenia pri spáchaní nejakého zločinu (ako to poznáme z filmov), hoci aj to sa nám dostalo vo sviatosti krstu a znova sa nám dostáva pri každej spovedi. Boh dáva tiež milosť dobre žiť, úprimne sa modliť, chápať Písmo a učenie Cirkvi, deliť sa o vieru v malom spoločenstve, slúžiť v miestnej komunite, vydávať svedectvo... Niekedy milosť dobrého spánku, inokedy milosť skvelého vína... Všetko, čo sa nám dostáva, je milosť. „Nemáš nič, čo by si nebol dostal" (porov. 1 Kor 4, 7). Vyvoláva to vďačnosť voči Darcovi a radosť z každej maličkosti.

A napokon štvrtým slovom je pokoj. Nie pokoj cintorína ani pokoj zbraní. Pokoj srdca. Boh dáva pokoj. A len Boží pokoj v srdciach ľudí môže priniesť pokoj do vzťahov – medziľudských aj medzinárodných. „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj" (Mt 5, 9) – to sú tí, čo majú v sebe Boží pokoj.

Akého Boha si dnes v slovách Písma objavil ty? Ako ti to mení život? Nezabudni: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi" (spev pred evanjeliom). Máš moc byť tým, k čomu si povolaný, posvätený, obdarovaný milosťou a pokojom. Všetko však môže vyjsť nazmar, ak s Bohom nespolupracujeme...


Na stiahnutie

15. 1. 2023.docNávrat späť