28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

„Pán kraľuje!“ (2. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Rozmýšľam nad tým, že keď Izrael dostal skrze proroka Izaiáša také veľké, vznešené a mocné prisľúbenia, prečo sa nenaplnili? Prečo namiesto toto, aby bol „žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha" (Iz 62, 3), bol odlomený z kmeňa olivy (pozri Rim 11)?

Iste, Boh Izrael privedie, naštepí späť. No odlomil ho, lebo neplnil svoje poslanie. Izrael mal byť svätým národom, kráľovstvom kňazov – teda svojím výnimočným, svätým životom mali priťahovať ostatné národy k pravému Bohu a svojou kňazskou úlohou – prinášaním obiet – mali pohanom priniesť spásu. No Izrael sa zameral na seba a videl len svoje vyvolenie, no nie svoju úlohu.

Teraz je našou úlohou – úlohou Cirkvi – žiť ako vyvolený, svätý národ, ako kráľovstvo kňazov, aby sme splnili úlohu, danú pôvodne Izraelu: priniesť pohanom spásu. Lebo na to sme boli povolaní k životu s Bohom. Ak sa zameriame na seba – na svoju vlastnú spásu, no zabudneme na ľudí okolo seba, aj my môžeme byť odlomení. Nie celá Cirkev, ale jednotlivci či miestne cirkvi, ako sa to už neraz stalo v dejinách. Stačí sa pozrieť na dnešné Turecko či severnú Afriku, kde kedysi boli prekvitajúce cirkvi. A možno stačí pozrieť sa na najbližšie okolie – kým pred 40-50 rokmi sa všetci susedia usilovali žiť podľa Božieho zákona, dnes je tvoj dom a tvoja rodina možno osamotená v mori pokrstených pohanov.

Ako máme svoju úlohu plniť? V podstate jednoducho. Žalmista hovorí: „Spievajte Pánovi pieseň novú!" Nový človek žije novým životom a spieva novú pieseň. O čom spieva tvoj život? O Ježišovi? O tom, že Pán kraľuje? Alebo „spieva" o sporoch, svároch, hádkach, krikoch, rúhaní, smilstve, pornografii...?

Žalmista hovorí: „Zvestujte jeho spásu deň čo deň." Len ten, kto si je vedomý svojej spásy, môže ju ohlasovať iným. Vieš, že si zachránený? A z čoho si zachránený? Ak to vieš, nemôžeš mlčať.

Žalmista hovorí: „Klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu." Posvätné rúcho je čisté srdce, duša očistená od hriechov. Ten, kto zažil bytostne takéto očistenie, tak padá pred Bohom na kolená a klania sa... Aj ty si bol očistený v krste, preto nezotrvávaj v hriechu, ale klaňaj sa Pánovi. Hneď teraz nechaj čítanie a pokloň sa Pánovi. Ak treba, vyznaj svoj hriech, ľutuj a zmeň svoje zmýšľanie ako súčasť poklony Pánovi

Vieš, čo bude výsledkom? Budeš hlásať medzi pohanmi: „Pán kraľuje!" (Ž 96, 10).

Ak sa toho bojíš, nech ti je povzbudením, že nie si na to sám. Určite je v tvojom okolí niekto, kto sa tiež pokúša ohlasovať (možno aj slovom): „Pán kraľuje!" Spoj sa s ním a hlásajte spolu. Hlas (život) dvoch je silnejší ako hlas (život) jedného. Niekto vás začuje/uvidí a pridá sa. Bude kráčať spolu (syn odos), budete spievať novú pieseň a „Pán bude každý deň rozmnožovať tých, čo ma byt' spasení" (porov. Sk 2, 47).

 

P.S. Keď si prečítaš dnešné evanjelium o svadbe v Káne (Jn 2, 1 – 11) a spojíš si ho s prvým čítaním a žalmom, uvidíš, ako je Ježišov zázrak volaním: „Pán kraľuje!", ale aj výzvou pre učeníkov uveriť a žiť novým životom. A tak sa aj stalo (Jn 2, 11). Možno uvidíš ešte všeličo iné, lebo toto evanjelium je veľmi bohaté na Božie dary.


Na stiahnutie

16. 1. 2022.docNávrat späť