06. 01. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Krst Krista Pána, sviatok

Hľadači Boha

(Krst Krista Pána, sviatok)

Roky na slávnosť Zjavenia Pána sledujem v televízii svätú božskú liturgiu a veľké svätenie vody byzantského obradu. A pritom si uvedomujem, že v našom latinskom obrade niekedy potrebujeme akési odklonenie sa od človeka a zameranie sa na Božie tajomstvá. Lebo na Vianoce nejde ani tak o Máriin pôrod, chudobu Dieťaťa v maštaľke, Jozefovu starostlivosť, spev anjelov... hoci to všetko je skutočné, ale ide najmä o tajomstvo – Boh sa stal človekom. Na slávnosť Bohorodičky nejde ani tak o to, kto je Mária, ale o to, že Ježiš je skutočne Boh. Na Zjavenie Pána naozaj nie sú podstatní traja mudrci, ale to, že Boh zjavuje svoje rozhodnutie spasiť všetky národy. A na sviatok Pánovho krstu nie je najdôležitejší náš krst, ale to, že Ježiš svojím krstom posvätil vesmír a pritom nám bola zjavená Trojica. Nie človek, ale tajomstvá Boha sú podstatou týchto dní. Na ilustráciu toho uvádzam úryvok z veľkého (jordánskeho) svätenia vody na sviatok Bohozjavenia. Vnímajme tajomstvá a oslavujme nášho Boha!

„Dnes Svätý Duch v podobe holubice zostúpil na vody.
Dnes mesiac jasnými lúčami zalieva celú zem.
Dnes nezapadajúce Slnko sa rozžiarilo a svetlom Pánov vesmír osvietilo.
Dnes hviezdy svojím jasom nebo ozdobili.
Dnes tvor spína svoje ruky k Stvoriteľovi.
Dnes sa nám ukázal neviditeľný, aby sme mohli uzrieť jeho tvár.
Dnes vlny vôd ako na pleciach nosia svojho Vládcu.
Dnes Prorok a Predchodca s láskou pristupuje k svojmu Stvoriteľovi so svätou bázňou, lebo vidí, že Boh na zem zostúpil.
Dnes pred služobníkom skláňa svoju hlavu ten, čo nemá počiatok, aby zbavil moci hada, ktorý vládne vodám.
Dnes prorokova ruka spočíva na hlave Páliaceho ohňa, ktorý prišiel, aby nás odel krstným kúpeľom nesmrteľnosti.
Dnes zjavením nášho Boha stali sa liečivými vody Jordánu a celá zem bola zaplavená prúdom milostí. 
Dnes vody Jordánu zmývajú hriechy ľudstva. Raj sa znova otvoril a zažiarilo Slnko pravdy.
Dnes príchodom Pánovým stala sa sladkou trpká voda Mojžišova.
Dnes príchod Pánov zotrel nám slzy minulosti a zachránil nás ako nový ľud Boží.
Dnes sa rozplynula temnota a zažiarilo nám svetlo poznania Boha.
Zvlečme si dnes staré rúcho hriechu a odejme sa novým šatom svätosti.
Dnes tvoj príchod, Kriste, rozptýli temnoty sveta.
Dnes žiara nebies osvecuje každú bytosť. Príchod Pánov nám upravuje cestu spásy a ničí lesť pekla.
Dnes sa zaskvela svätá a slávna viera Cirkvi pred všetkými, čo oslavujú duchovný sviatok.
Dnes anjeli s ľuďmi jasajú. Zem sa na nebo zmenila. Radujú sa sväté zástupy ľudu Božieho. 
Dnes sa ide dať pokrstiť Vládca, aby povzniesol ľudstvo k nebesiam.
Dnes nikomu Nepodrobený podrobuje sa svojmu služobníkovi, aby nás poroby zbavil.
Dnes sme získali nebeské Kráľovstvo. A Pánovmu Kráľovstvu nebude konca.
Dnes zem i more radostne plesajú a svet sa naplnil jasotom." (Prevzaté z www.zoe.sk/?archiv&id=976)


Na stiahnutie

8. 1. 2023.docNávrat späť