12. 04. 2021

Pozdravný list učiteľom z príležitosti sviatku katolíckych učiteľov na Slovensku

Milí pedagógovia, učitel'ky a učitelia katolíckych škôl na celom Slovensku!
Dnes, keď si Cirkev pripomína apoštola školstva, sv. Jána Krstitel'a de la Salle, máte aj
vy svoj sviatok. Chcem vás povzbudit' a poďakovať sa vám aj cez slová vel'kého svätca našej
doby, pápeža Jána Pavla II., ktoré už pred viac ako dvomi desaťročiami vyslovil v jednom
príhovore k pedagógom:

,, Mladí vás potrebujú. Oni hl'adajú vzory, ktoré by pre nich boli orientačnými bodmi.
Očakávajú odpoveď na mnoho zásadných otázok, ktoré trápia ich mysle a srdcia
a predovšetkým od vás očakávajú príklad života. Je potrebné, aby ste boli ich priatel'mi,
vernými spoločníkmi a spojencami v mladíckom boji. Pomáhajte im stavat' základy ich
budúceho života". (sv. Ján Pavol II., 1999)

K týmto slovám chcem za Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri KBS pridať aj ja
úprimné poďakovanie za vašu službu. Ďakujem za vaše obety, ďakujem za vašu duchovnú
blízkost' tým, ktorí vám boli zverení ako nádejný poklad Cirkvi. Vlaste ste to vy, ktorí priamo
formujete najmladšiu generáciu slovenských katolíkov.

Uvedomujem si aká vel'ká zodpovednosť je na vašich pleciach. Verné vykonávanie
učitel'ského povolania v dnešných podmienkach je vel'mi náročné. Už viac ako rok trvajúce
pandemické obmedzenia poznačili školstvo a prácu učiteľov výrazným spôsobom. Ďakujem
za vašu kreativitu, ktorou ste hl'adali a stále hl'adáte spôsoby, ako byť vašim žiakom nablízku,
aj keď je to vel'mi náročné. Ďakujem i za Vaše modlitby a obety, ktorými svojich zverencov
sprevádzate.

Byť učiteľom katolíckej školy si dnes vyžaduje veľké umenie viesť, sprevádzať,
a nielen informovať, ale i formovať žiakov v intenciách kresťanskej viery. Neraz si to
vyžaduje odvahu ísť „proti prúdu" negatívnych spoločenských javov a nálad, ktoré sa
vyjadrujú otvorene nepriatel'sky voči kresťanom. Poslanie katolíckeho učitel'a je teda náročné,
ale i krásne zároveň. Ste povolaní vychovávať nové generácie dobrých ľudí, ktorí budú
pretvárať svet v súlade s Božím plánom.

Slová vďačnosti chcem tiež adresovat' všetkým nepedagogickým zamestnancom
katolíckych škôl. Ich obetavá služba je často nenápadná a „neviditel'ná". Bez nej by však naše
školy nemohli svoje poslanie napĺňať.

Zo srdca vám všetkým prajem len to najlepšie a vyprosujem vám, aby vás
Zmŕtvychvstalý Ježiš napĺňal darmi a milosťami, ktoré sú pre vás najviac potrebné a užitočné.
Zároveň prosím Pána, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie zahŕňal svojím
požehnaním vás, vašich žiakov a študentov, i vašich blízkych.

S vďakou a požehnaním


+ Mons. Bernard Bober

 
Košice 7. apríla 2021
č.: 393/21

Na stiahnutie

List-2.pdfNávrat späť