15. 10. 2021
Domov   >   Udalosti

Synoda 2021-2023

Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia

Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov1, ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia (tal. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione).

Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitbieb a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Na stránkach Tlačovej kancelárie KBS je k dispozícii plné znenie príhovoru pápeža Františka na úvod synody i informácie o úvodnej reflexii.

Synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov v októbri 2023, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej:

„Integrálny synodálny proces sa uskutoční autentickým spôsobom jedine vtedy, ak doňho budú zahrnuté partikulárne Cirkvi."

Ide teda o pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať autentickú a živú vieru.

Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených katolíkov do spoločnej reflexie a modlitby, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe otvorenosti pre postrehy jednotlivých členov Cirkvi i celých spoločenstiev a vnuknutí Ducha Svätého.

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy, vníma nastávajúcu synodu ako veľké pozvanie - pozvanie, na ktorom pápežovi Františkovi veľmí záleži - totiž aby sa v Cirkvi obnovilo spoločné kráčanie:

„V nasledujúcich dňoch budeme v našich diecézach a farnostiach pozývať kňazov a veriacich laikov, aby sa na tomto synodálnom procese zúčastnili. Teda, aby sa zúčastnili na spoločnom kráčaní, prostredníctvom rozličných formátov stretnutí modlitby a v uvažovaní nad určitými konkrétnymi témami života spoločenstiev."

Otec arcibiskup vidí v návšteve Svätého Otca na Slovensku aj skvelý dar otvorenia tohto spoločného kráčania a synodálneho procesu:

„Máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca,"

Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna

Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca.

 • Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických hnutiach, univerzitách či teologických fakultách.
  Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím", z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.
 • Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.
 • Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.

Zavŕšením základnej etapy bude slávenie XVI. riadneho plenárneho zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023. Na základe výsledkov plenárneho zhromaždenia bude nasledovať realizačná fáza, do ktorej budú znova zapojené partikulárne cirkvi (porov. Episcopalis communio, čl. 19 – 21).


Dokumenty

 • Prípravný dokument - nástroj na uľahčenie prvej fázy počúvania a konzultácií s Božím ľudom v jednotlivých cirkvách. Prvá fáza prebieha od októbra 2021 do apríla 2022.
  Slovenský preklad prípravného dokumentu je k dispozícii na prevzatie v prílohe.
 • Vademecum - príručka, ktorá ponúka praktickú podporu diecéznym referentom pri príprave Božieho ľudu. Obsahuje online modlitby, príklady nedávnych synod, slovník pojmov pre synodálny proces. „Nejde o knihu pravidiel", je to „príručka na podporu úsilia každej miestnej cirkvi".
  Slovenský preklad Vademéka je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Informačné zdroje

Informácie Rímskej kúrie:
Oficiálna webová stránka Synody, ktorá poskytuje všetky potrebné informácie k prebiehajúcej synode na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia vo viacerých svetových jazykoch, je k dispozícii na adrese www.synod.va
Informácie súvisiace so synodálnym procesom je možné sledovať na sociálnych sieťach rôznych vatikánskych inštitúcií pod značkami (hashtagmi): #Synod #ListeningChurch
Informácie Konferencie biskupov Slovenska k Synode 2021-2023:
Oficiálna webová stránka Synody, ktorá poskytuje informácie k prebiehajúcej synode v slovenčine a osobitne sa zameriava pokrýva synodálne dianie v slovenských diecézach, je k dispozícii na adrese www.synoda.sk
Všetky dostupné a priebežne dopĺňané informácie Konferencie biskupov Slovenska a informačný servis zo sveta k Synode 2021-2023 sú k dispozícii aj v dossieri Tlačovej kancelárie KBS.


(Stránka je priebežne aktualizovaná.)Synod-roadmap.jpg


Na stiahnutie

Otvorenie synodálnej cesty v ZA diecéze.pdf
synoda - pozvanie k účasti-2.pdf
Synodalita-Pripravny_dokument.pdf
Synodalita-Vademecum_0.pdf
Synodalita-Vademecum_prilohy.pdfNávrat späť