Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom


Názov projektu: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Základnej školy s materskou školou Sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom

Miesto realizácie projektu: Mesto Dubnica nad Váhom

Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021J970-222-13

Kód projektu: 302021J970

Celkové oprávnené výdavky: 92 473,12 EUR

Výška NFP: 87 849,49 EUR

Vlastné zdroje mesta: 4 623,66 EUR

Časový harmonogram: 02/2019 - 09/2019

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva - kód výzvy : IROP-P02-SC222-2016-13

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení

Trenčiansky samosprávny kraj

Stručný opis projektu: Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického stavu odbornej učebne v Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom.


Budovanie a zlepšenie technického vybavenia Z ...

Strana: 1 2
Strana 2 z 2