21. 02. 2018
Domov   >   Kalendár

Communio Missio

Communio Missio 1/2018

Pri príležitosti 10 rokov života Žilinskej diecézy pripravil Inštitút Communio osobitné číslo elektronického časopisu pre novú evanjelizáciu Communio Missio, ktorý založil Ladislav Lencz.
V čísle na 55 stranách nájdete prepis dvoch diskusií: o budúcnosti kresťanstva a o hodnotení 10 rokov života Žilinskej diecézy, štúdie z histórie, teológie a filozofie. Osobitnú pozornosť si zaslúži štúdia Jozefa Žuffu, ktorá prináša prvú analýzu a teologickú reflexiu na výskum o katolíckej mládeži na Slovensku z roku 2017. Výskum tvorí súčasť príprav na Biskupskú synodu o mládeži, ktorá bude v Ríme v októbri tohto roku.

Časopis je dostupný na: https://issuu.com/ institutcommunio/docs/ communio_missio_1_2018

Communio Missio 1/2017

Inštitút Communio pripravil nové číslo internetového časopisu pre novú evanjelizáciu Communio-missio. Nachádzajú sa v ňom príspevky slovenských teológov, ale aj preklady hodnotných zahraničných autorov. Časopis okrem inšpiratívneho obsahu ponúka aj výbornú grafiku.

Z obsahu:

Zakladateľ časopisu Communio-missio Ladislav Lencz (1927-2010) by sa bol v tomto roku dožil 90 rokov. Pri tej príležitosti jeho manželka Terézia napísala o ňom krátky medailón a pridala aj reflexiu ako ďalej po ekumenickej spomienke na 500. výročie reformácie. Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Miloš Lichner sa v obsiahlom rozhovore dotýka tém ako: čo je obsahom slovenskej teológie, aký je odkaz Druhého vatikánskeho koncilu, medzináboženský dialóg v našich podmienkach, ale aj iných zaujímavých oblastí. Vedúci katedry pastorálnej teológie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Jozef Žuffa okrem editoriálu napísal (so spoluautormi) aj dve štúdie: o religiozite mládeže a postoji slovenských kresťanov k utečencom. Známy slovenský teológ a publicista Gabriel Hunčaga OP sa zamýšľa nad témou Kde sa mentálne a duchovne nachádzame a ktorým smerom sa pohybujeme (Slovensko 2030). Časopis prináša ďalšie štúdie na témy z ekleziológie, pastorálnej teológie a spirituality, ktorých autormi sú teológovia zo zahraničia (Thomas Schärtl, Karl Wallner, Eberhard Schockenhoff, Giorgio Zucchelli), ale aj zo Slovenska (Ivan Moďoroši, Ondrej Šmidriak, Zdeno Pupík). Prvé číslo elektronického časopisu Communio-missio v roku 2017 má 118 strán.

 Link na časopis:

 https://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_1_2017


Communio Missio 1/2015

Inštitút Communio vydáva najnovšie číslo internetového časopisu Communio Missio. Pokračuje tak vo zveľaďovaní odkazu zakladateľa časopisu Ladislava Lencza.

Prvé vydanie v roku 2015 sa venuje Vyhodnoteniu pastoračného plánu a exhortácii Svätého Otca Františka „Evangelii Gaudium".

V roku 2014 sa za účasti odborníkov uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline vyhodnotenie Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku za obdobie 2007-2013. Aký konkrétny dopad na realitu má pastoračný plán a ako ovplyvnil skutočnosti v súčasnom živote našich farností, diecéz a celej cirkvi na Slovensku? Aké sú ukazovatele reality a aká je vízia do budúcnosti v oblasti pastorácie rodín, núdznych a mládeže? Išlo iba o kozmetické úpravy, o sfunkčnenie niektorých štruktúr, alebo išlo o výraznejší posun života našich spoločenstiev?

Proces pastoračného plánovania je neoddeliteľnou súčasťou pastorálnej teológie a pri aktuálnom tempe zmien v spoločnosti získava na dôležitosti. Pastoračné plánovanie nie je liekom, ktorým by sa chceli vyriešiť všetky ťažkosti, problémy a otázniky súvisiace s poslaním cirkvi. Ide skôr o prejavenie ochoty postaviť sa pred výzvy doby so zodpovednosťou a hľadaním ciest pre budúcnosť. Ako možno charakterizovať súčasnú pastoračnú prax a aká je budúcnosť cirkvi na Slovensku sa čitatelia dočítajú v zhodnoteniach v oblastiach pastorácie rodín, núdznych a mládeže.

Najnovšie vydanie Communio Missio dáva priestor aj analýzam exhortácie Svätého Otca Františka. Apoštolská exhortácia „Evangelii Gaudium – Radosť evanjelia" bola odovzdaná veriacim v nedeľu Krista Kráľa 2013 pri príležitosti ukončenia Roku viery. Aký je obsah exhortácie, čo je jej prioritou, aké sú súčasné problémy univerzálnej Cirkvi a k čomu nás exhortácia vyzýva? Fundovaní autori sa vo svojich komentároch podrobne venujú každej kapitole.

Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_2_2014_print

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk


Communio Missio 1/2014


Vychádza najnovšie číslo internetového časopisu Communio Missio. Prvé vydanie v roku 2014 je venované Druhému vatikánskemu koncilu.Zaujímavá štúdia známeho teológa Piera Codu o Kľúčoch čítania Druhého vatikánskeho koncilu pojednáva o súčasnej podobe Druhého vatikánskeho koncilu, o jeho líniách ako pochopeniu evanjelizačného významu, reforme v Cirkvi, dialógu a diakonii, spoločenskému vzťahu. Článok ukazuje základné črty koncilu a niektoré rozhodujúce perspektívy pre budúcnosť. „Druhý vatikánsky koncil bol epochálnou udalosťou, ktorú potrebujeme pochopiť a uskutočňovať jeho posolstvo v novom tisícročí s rovnakým zápalom, ako to robil blahoslavený Ján Pavol II. počas celého svojho pontifikátu." O communiu ako inšpirácii pokoncilových perspektív pastorácie sa dočítate v článku Ondreja Šmidriaka.Časopis obsahuje výpovede účastníkov koncilu, ale približuje tiež situáciu Katolíckej cirkvi nielen na Slovensku. O tom, či musí byť Cirkev moderná sa dočítate v článku Wolframa Schremsa. Počas Týždňa kresťanskej kultúry Inštitút Communio pripravil verejnú diskusiu v Žilinskej synagóge na tému Potrebuje súčasná spoločnosť na Slovensku cirkvi? Časopis prináša prepis tejto diskusie. Hedonistická koncepcia, Zneužitie slobody, Rozumná a slobodná bytosť, Byť človekom a Svet hodnôt. To sú podtitulky článku Milana Jozeka „O slobode, dôstojnosti a trendoch formovania dobrého človeka".Nájdete tu aj zaujímavé rozhovory s Martinom Cingelom a Jurajom Tӧrӧkom, alebo preklady textov zahraničných autorov ako sú napríklad Piero Coda, Giuseppe Petrocchi a Pawel Kukiola.

Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institutcommunio/docs/communio_missio_1_2013

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk


Communio Missio 1/2013

Communio Missio je internetový periodický časopis, ktorý vydáva Inštitút Communio od júla 2013. Vychádza dvakrát v roku na internetovej stránke ISSUU. Časopis bol v pôvodnej podobe vydaný už v roku 2003 Ladislavom Lenczom a vychádzal jeden krát do mesiaca na internete. Po 10 rokoch sa Inštitút Communio rozhodol časopis opätovne vydávať avšak v graficky a technicky pútavejšej podobe.

Communio Missio je časopis pre novú evanjelizáciu. Nájdete v ňom zaujímavé témy, rozhovory, preklady textov zahraničných autorov, ale aj prednášky z Diecéznych utorkov a iných podujatí diecézy. Dostupný je na internete a zadarmo.
Internetový časopis je dostupný: http://issuu.com/institut communio/docs/communio_mi ssio?e=0/4295267

Alebo na internetovej stránke Inštitútu Communio: http://www.icommunio.sk
Návrat späť