12. 04. 2017

Zbierka pri Božom hrobe

Dokument/List adresovaný biskupom, ktorý stručne opisuje situáciu, potreby kresťanov vo Svätej zemi a na Blízkom východe

CONGREGATIO

PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS

1. marca 2017

Popolcová streda

Prot. N. 1/2017

Vaša Excelencia,

pôstne obdobie, ktoré prežívame, nás pozýva, aby sme pozdvihli svoj pohľad k cieľu: sme povolaní nasledovať Nášho Pána Ježiša Krista až na Golgotu, zostúpiť s ním do hrobu a zakúsiť vždy novú a oživujúcu moc jeho vzkriesenia. Sväté miesta našej viery sú hmatateľným svedectvom tejto mimoriadnej udalosti, ktorá zmenila dejiny ľudstva a priniesla mu novú nádej.

Z týchto miest sa ohlasovanie Veľkej noci rozšírilo do celého sveta a šíri sa i naďalej. V týchto regiónoch je prítomné kresťanské spoločenstvo nepretržite počas stáročí, a to aj za cenu veľkých obetí a mučeníctva, pričom toto spoločenstvo sa vyznačuje univerzálnou charakteristikou Turíc.

Naše zjednotenie sa v Kristovi, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych, nás pobáda, aby sme aj tento rok napomáhali túto dôležitú iniciatívu Collecta Pro Terra Sancta, a to z dôvodu bratského puta, ktoré spája Všeobecnú cirkev s materskou cirkvou v Jeruzaleme. Svätý Otec František pri príležitosti valného zhromaždenia Diela na pomoc východným cirkvám (ROACO) dňa 16. júna 2016 poukázal na prebiehajúce práce pri reštaurovaní Baziliky Narodenia v Betleheme a Svätého hrobu v Jeruzaleme a pripomenul význam prítomnosti Cirkvi vo Svätej zemi, ako aj „udržiavania svätých miest a svätýň, a to aj vďaka Zbierke na Veľký piatok, ktorá sa koná každý rok z iniciatívy blahoslaveného Pavla VI." Vďaka veľkodušným darom katolíkov i nekatolíkov môžu napredovať reštauračné práce na týchto dvoch miestach, ktoré sú spoločným dedičstvom celého kresťanstva, s výraznými výsledkami.

Vieme, že prežívať dnes kresťanskú vieru na Blízkom Východe nie je vôbec ľahké. Nie je to ľahké zvlášť v Iraku, Sýrii ani v Egypte, kde kresťanské spoločenstvá zakúsili ekumenizmus krvi a kde jednotliví veriaci musia každodenne zápasiť s pokušením, aby opustili svoju vlasť alebo dokonca zanechali vieru. O nič menej ľahké to nie je ani v ostatných krajinách blízkovýchodného regiónu, v ktorých sú kresťania často vystavení rôznym formám útlaku a diskriminácie, ktoré deň čo deň ohrozujú ich život.

Udržiavať živú nádej v týchto kontextoch je naozaj ťažké, no zároveň mimoriadne dôležité. Neveľká prítomnosť kresťanstva na Blízkom Východe preto potrebuje cítiť podporu a blízkosť celej Cirkvi. Podporu, ktorú tvorí neustála modlitba. Podporu, ktorú tvorí aj konkrétna ekonomická pomoc, berúc do úvahy slová, ktoré napísal už sv. Pavol, keď sa konala prvá zbierka v Jeruzaleme: „Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje" (2 Kor 9, 7).

Teda opäť, vďaka veľkodušnosti celej Cirkvi, ktorá sa konkretizuje a prejavuje aj v Zbierke na Veľký piatok, budú môcť katolícke spoločenstvá vo Svätej zemi (teda patriarchálna latinská diecéza Jeruzalema, františkánska kustódia, i ostatné územno-právne jednotky jednak východné – grécko-melchitská, koptská, maronitská, sýrska, chaldejská, arménska, ako aj rehoľné spoločenstvá a ďalšie komunity) konkrétne pomáhať chudobným a trpiacim, bez ohľadu na ich etnický pôvod či vierovyznanie.

Farnosti naďalej pokračujú vo svojej pastoračnej službe, pričom sa prednostne venujú chudobným; školy sa stávajú miestom, kde sa stretávajú kresťania a moslimovia, čím sa pripravuje spoločná budúcnosť vzájomného rešpektu a spolupráce; nemocnice a lekárske ordinácie, hospice a komunitné centrá naďalej prijímajú trpiacich a núdznych, utečencov a presídlencov, ľudí rôzneho veku a náboženstva, ktorých zasiahli hrôzy vojny. Títo sa na nás obracajú deň čo deň, no nemôžeme zabudnúť ani na tváre tisícov detí a mladých ľudí školského veku, ktorí ušli pred násilím a prenasledovaním zo Sýrie a Iraku, a ktorých prichýlili kresťanské školy v okolitých krajinách, vďaka tejto zbierke.

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý predstavuje vitalitu Cirkvi vo Svätej zemi sú púte, ktoré treba neustále podporovať. Prostredníctvom navštevovania svätých miest a kráčajúc po stopách Krista môže dôjsť nielen k znovuzrodeniu viery, ale aj k objaveniu vlastných koreňov, ale je to tiež prostriedok novej evanjelizácie. Púte sú, okrem iného, základným zdrojom živobytia pre kresťanský ľud vo Svätej zemi. Podľa najnovších štatistík minimálne 30% miestnych obyvateľov v Jeruzaleme a Betleheme žije a pracuje vďaka prítomnosti pútnikov.

V týchto dňoch prípravy na Veľkú noc obnovme naše úsilie byť tvorcami pokoja, modlime sa a konajme tak, aby pokoj prebýval v srdci každého človeka, osobitne v srdciach našich bratov a sestier vo Svätej zemi a na Blízkom Východe.

Vám, kňazom, zasväteným i veriacim, ktorí sa pričinia o úspešný priebeh tejto zbierky, mám tú česť odovzdať hlbokú vďačnosť Svätého Otca Františka ako aj poďakovanie zo strany Kongregácie pre východné cirkvi. Do Vašej ďalšej pastoračnej služby vyprosujem Vám i všetkým veriacim zvereným do Vašej starostlivosti hojné Božie požehnanie, požehnanú Veľkú noc a zasielam Vám bratský pozdrav v Pánovi.

podpísaný

kardinál Leonardo Sandri

prefekt

Mons. Cyril Vasiľ SJ

arcibiskup sekretár


Na stiahnutie

Dokument_k_Zbierke_na_Velky_piatok_2017_preklad-4.pdfNávrat späť