05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26. 11. 2012

Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo ...

Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo v plnej miere
podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlásený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia principiálnej podmienky našej podpory štrajku, keďže Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako organizátor štrajku neodvolal politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a akceptoval bez rozporu novely školských zákonov, ktoré prehlbujú nerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojov vzhľadom na zriaďovateľa. OZ PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov, a ani žiakov a ich rodičov.

Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na Slovensku, a preto podporujeme

PETÍCIU ZA SPRAVODLIVÉ, HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ
FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA v tomto znení:

„Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, týmto spoločne vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad stavom, vývojom a financovaním celého predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku, ako aj záujmového vzdelávania a voľno- časových aktivít detí.

Od zmien v spoločnosti sme si po dlhých rokoch sľubovali, že sa oblasť vzdelávania dostane v spoločenskom rebríčku na také významné miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Namiesto toho priemerné platy zamestnancov v školstve klesli nad hranicu minimálnej mzdy, samosprávne kraje svojím rozhodovaním o počtoch žiakov prijatých do prvých ročníkov môžu zlikvidovať akúkoľvek strednú školu, študenti a rodičia strácajú slobodu pri rozhodovaní sa o výbere svojej vzdelávacej cesty a finančné prostriedky určené na vzdelávanie sa strácajú v rozpočtoch samospráv.

Za týchto podmienok je iba otázkou času, kedy slovenské školstvo ako systém úplne skolabuje.

Chceme dôrazne upozorniť, že nedávno schválené novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ďalšie rozpory vidíme medzi ustanoveniami noviel a dohodami uzatvorenými medzi štátom a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými cirkvami na Slovensku, podľa ktorých sa „cirkevným školám poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ostatné školy". Problematický je aj presun veľkej časti kľúčových kompetencií na orgány samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu kvalifikovane a s dlhodobou víziou rozvoja rozhodovať o špecifických záležitostiach výchovy a vzdelávania.

Preto my, rodičia a zákonní zástupcovia spolu s učiteľmi a zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorí nechcú ísť cestou nátlakového presadzovania svojich požiadaviek, žiadame vás, poslancov NR SR, aby ste sa vrátili k prerokovaniu prijatých noviel a dali ich do súladu s Ústavou SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodnými dohodami a zároveň aby ste:

  1. prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre všetkých zamestnancov v školstve adekvátne navýšenie miezd zodpovedajúce náročnosti a významu ich povolania,
  2. odstránili zo školskej legislatívy ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými zariadeniami v porovnaní s verejnými,
  3. legislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne financovať všetky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom."
V Banskej Bystrici 13. 11. 2012
+ Mons. Bernard BOBER
arcibiskup - metropolita
predseda komisie

 

Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26. 11. 2012 (pdf)
300 slov k Peticii - Vyhlasenie peticneho vyboru (pdf)
PETICIA
(pdf)
Peticia - manual
(pdf)
Peticny - harok
(pdf)Návrat späť