05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Jediná katolícka obchodná akadémia na Slovensku

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline je školou, kde

  • v spoločnom hľadaní objavujeme pravdu
  • · formujeme nielen myseľ, ale aj srdce

Nový študijný odbor

 

6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy (OIS-MOV)

Škola rozšírila svoj študijný program zavedením študijného odboru (OIS-MOV), ktorý v našom regióne neponúka žiadna stredná odborná škola.

Čo získa absolvent OIS-MOV:

  • základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín  z oblasti kultúry  v medzinárodných vzťahoch,
  • vedomosti z oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a integrácie v zahranično - obchodných činnostiach,
  • základné informácie z oblasti medzinárodného práva,
  • vedomosti z protokolu a etiky v podnikaní (veľmi obľúbený predmet),
  • lepšie komunikatívne schopnosti v cudzom jazyku
  • schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme

 

Študijný odbor:   6317 M 00  obchodná akadémia (OA)

Tento študijný odbor (OA) už 20 rokov pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, obchode, bankovníctve, poisťovníctve, účtovníckych firmách a ďalších službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne a samostatný podnikateľ.

Absolventi obidvoch študijných odborov aktívne ovládajú kompletné spracovanie účtovníctva, sú schopní byť zodpovední za vlastnú prácu, sú pripravení pokračovať v štúdiu na vysokej škole.   Za 20 rokov existencie brány školy opustilo 1 330 absolventov. ______________________________________________________________________________________   Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08  Žilina (- 041/565 69 50 7 - oata@nextra.sk : - www.oataza.edu.sk

O obchodnej akadémii (doc.)Návrat späť