06. 05. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Dať vypučať snom (4. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Sme jeho ľud..." (Ž 100). Pánov ľud. Veríme, že sa o nás stará. Že jeho starostlivosť je viditeľná, hmatateľná, lebo ako ľudia ju potrebujeme vnímať nielen „duchovne", ale aj zmyslami, telesne. A práve to je dôvod, prečo sa odvážim snívať a trochu opísať svoju predstavu budúcnosti našej miestnej cirkvi.

Vývinom počas dejín sa stalo, že v našich podmienkach je celá starostlivosť Dobrého pastiera o jeho ľud zverená do rúk pastierov – kňazov. Iste to bolo niekedy skvelé riešenie, ale dnes je jasné (dúfam, že nielen mne), že je to neudržateľný stav. Nestačí totiž pastorácia „zvonenia" – určíme časy svätých omší, spovedania, budú zvoniť zvony a ľudia prídu. Lebo všetci sme svedkami, že tých, čo prídu, je čoraz menej. Niežeby zvonenie nepočuli, ale už ich to nezaujíma. Možno prídu, keď sa vo farnosti vymení kňaz alebo sú misie, no po pár nedeliach znovu zľahostajnenú, lebo...

V synodálnych materiáloch (Prípravný dokument) je napísané, že cieľom synody je „dať vypučať snom". Tak tu jeden je – o službe pastiera:

Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev. Čo to znamená? Farnosť pasie nie sám kňaz (prípadne viacerí), ale spoločenstvo formovaných zodpovedných, ktoré sa stretáva na týždennej báze pod vedením kňaza. Každý z členov tohto spoločenstva má svoje spoločenstvo zodpovedných na nižšom stupni, ktorých formuje – opäť na týždennej báze – ku konkrétnej službe vo farnosti. Takáto štruktúra sa môže rozvetvovať podľa potrieb danej služby. Akej? Služba evanjelizácie, služba uvádzania dospelých do kresťanskej zrelosti (tzv. OICA), služba katechizácie (deti, mládež, dospelí, manželia, rozvedení, starší ľudia...), služba slávenia liturgie (v rámci nej napríklad služba usporiadateľská, služba upratovania, služba lektorov, služba akolytov, služba spevu, služba spoločných modlitieb veriacich, služba daru), služba charity, služba spravovania farského majetku, služba modlitby (v jej rámci služba uzdravovania)... Dôležitým princípom je to, že do služby sa dorastá formáciou a rozlišovaním daru, poverenie na ňu dáva kňaz na základe odporúčania jeho spoločenstva zodpovedných.

V takomto modeli farnosti sa nik z farnosti nestráca, lebo všetci, ktorí sú zdanlivo mimo, sú objektom záujmu služby evanjelizácie. To sú ľudia prvého kontaktu, osobitne formovaní pre zvestovanie Ježiša. Ak niekto odovzdá svoj život Kristovi, prijme ho ako svojho Pána a Spasiteľa, nie je ponechaný sám na seba, ale dostane sa do spoločenstva tých, čo sa pripravujú na prijatie iniciačných sviatostí (OICA) alebo – ak už sviatosti „majú" – do formačných katechetických kurzov, kde sa učia žiť svoju vieru, dozrievať v nej a nachádzať svoju špecifickú službu v rámci farnosti.

V tomto veľmi stručne opísanom modeli je služba Dobrého pastiera zverená každému. Samozrejme, v inej miere kňazovi, ktorému ostáva hlavná zodpovednosť, v inej miere laikom, ktorí preberajú zodpovednosť za nejaký úsek pastorácie. Ale je isté, že len takto sa dá dosiahnuť, aby každý vo farnosti osobne zakusoval starostlivosť Dobrého pastiera cez konkrétnych „pastierov", ktorí sa o neho starajú a pomáhajú mu dostať sa na dobré pašienky.

Možno aj ty chceš dať vypučať snom. Synoda na to dáva skvelý priestor. Zapoj sa. Neboj sa. Nedaj sa odradiť. Keď som si prečítal, čo som vyššie napísal, prvá vec, čo mi napadla, bola odradzujúca myšlienka: „Myslíš si, že sa to dá?" Presne to si myslím. Možno tri skupiny, ktoré sme v našej farnosti kvôli synode vytvorili, sú prvým krokom tým smerom. Keď Ježiš ako Dobrý pastier ide spolu s nami (pozri logo synody), tak nám ukáže aj druhý, tretí či 153. krok.


Na stiahnutie

8. 5. 2022b.docNávrat späť