09. 11. 2018

Chápanie manželstva v Katolíckej cirkvi

 • Neplatné manželstvá, ktoré manželia chcú splatniť; 
 • Riešenia situácie rozpadnutých manželstiev

 

Katolícka cirkev považuje manželstvo za zvláštny druh zmluvy medzi mužom a ženou, ktorou sa jeden druhému celkom odovzdávajú a vzniká medzi nimi celoživotný zväzok nazývaný „consorcium", čiže spoločenstvo celého života.

Manželstvo vzniká vtedy, keď spôsobilé osoby, t.j. muž a žena, ktorým v uzatvorení manželstva nebráni manželská prekážka podľa cirkevného zákona, si navzájom vyslovia manželský súhlas, a to spôsobom, aký predpisuje Cirkev, teda pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami (tzv. kánonická forma).

Manželstvo medzi dvoma pokrstenými povýšil Kristus na sviatosť. Platne uzatvorené manželstvo dvoch pokrstených je preto nerozlučiteľné žiadnou ľudskou mocou a trvá až do smrti jedného z manželov.

 

• Neplatné manželstvá, ktoré manželia chcú splatniť

 

Nie každé manželstvo je uzatvorené platne, pretože osoby uzatvárajúce manželstvo mohli byť k nemu nespôsobilé, ich súhlas mohol byť postihnutý vadou alebo nebola dodržaná stanovená forma uzatvorenia manželstva.

Ak manželia zistia, že ich manželstvo nie je uzatvorené platne, majú vzniknuté vady odstrániť a manželstvo splatniť.

Pokiaľ je dôvodom neplatnosti manželstva nedodržanie kánonickej formy (manželia uzatvorili manželstvo iba civilne), je možné vec napraviť dvoma spôsobmi:

 1. jednoduché splatnenie (konvalidácia) - manželia znovu vyslovia manželský súhlas pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami;

 2. uzdravenie v základe (sanácia) - Cirkev administratívnym úkonom uzná ich manželstvo za platne uzatvorené tou formou, ktorou bolo uzatvorené. Predpokladom je, že trvá manželský súhlas oboch manželov. Sanácia má právne účinky od chvíle civilného uzatvorenia manželstva.

 

 

• Riešenia situácie rozpadnutých manželstiev

 

Sú situácie, kedy sa manželstvo nenávratne rozpadne. Aj v takomto prípade Cirkev doprevádza svojich členov a hľadá spôsoby, ako im umožniť ďalší rozvoj ich života a vzťahov v rodine a s Bohom.

 

A)  Nesviatostné manželstvá

 

Pokiaľ ide o nesviatostné manželstvá, Cirkev dáva prednosť živému sviatostnému vzťahu pred nesviatostným, a preto využíva svoje právo rozviazať nesviatostné manželstvo v prospech nového vzťahu. K tomu má dva inštitúty:

 • Pavlovské privilégium (Privilegium Paulinum), ktoré vychádza z rozhodnutia sv. Pavla, že ak manžel, ktorý žije v nesviatostnom manželstve dvoch nepokrstených, prijal krst, a z toho dôvodu jeho nepokrstený partner s ním odmieta žiť pokojne a bez urážania Stvoriteľa, nemôže byť týmto zväzkom viazaný a smie uzavrieť nové manželstvo.
  V praxi to znamená, že pokiaľ sa rozpadlo manželstvo dvoch nepokrstených a jeden z nich prijal krst (hoci aj po civilnom rozvode), môže pokrstený požiadať ordinára o dovolenie využiť privilegium paulinum. Ordinár sa spýta nepokrstenej stránky, či naozaj nechce s pokrsteným ďalej žiť, a pokiaľ táto odpovie, že nie, alebo pre zrejmú bezúčelnosť otázky (napr. nepokrstená stránka už má novú rodinu) biskup od skúmania dišpenzuje, môže pokrstený uzatvoriť nové manželstvo v Katolíckej cirkvi. Pôvodné manželstvo zanikne vyslovením nového manželského súhlasu. (Zaniká aj pre nepokrstenú stránku.)
   
 • Dišpenz „favor fidei" (tzv. Privilegium Petrinum"), čiže dišpenz, ktorý môže udeliť pápež  „z moci kľúčov", ktorým sa rozväzuje nesviatostné manželstvo v prospech viery katolíckej stránky. Týka sa manželstiev, v ktorých sú splnené tieto podmienky:
  Manželstvo bolo po celú dobu trvania nesviatostné, t.zn. aspoň jeden z manželov nebol pokrstený (ak neskôr krst prijal, po jeho krste už nedošlo medzi manželmi k manželskému životu); nerozpadlo sa vinou katolíckej stránky; z udelenia dišpenzu nevznikne pohoršenie alebo údiv a v novom manželstve skutočne dôjde k prospechu viery pre katolícku stránku (t.j. buď katolícka stránka uzatvára manželstvo s rozvedeným z takého zväzku, ktorý síce sám nehodlá prijať krst, ale ona chce žiť v cirkevne platnom manželstve a pristupovať ku sviatostiam; alebo rozvedený katolík z takéhoto manželstva chce uzatvoriť nové manželstvo s osobou pokrstenou, hoci aj v nekatolíckej cirkvi; alebo pokrstený nekatolík z takéhoto manželstva chce uzatvoriť manželstvo s katolíkom).
  Žiadosť sa adresuje Svätému Otcovi, ale posiela sa prostredníctvom ordinára, ktorý predtým, než ju postúpi pápežovi so svojím odporúčaním, preskúma, či sú splnené podmienky pre jej kladné vybavenie.
  Žiadosť sa podáva kvôli rozviazaniu prvého manželstva vzhľadom k novému zamýšľanému manželstvu, preto sa uvádza, s kým sa žiadateľ hodlá zosobášiť.

 

B)  Nekonzumované manželstvá


 • Dišpenz „super rato" – Svätý Otec má právomoc „z moci kľúčov" zrušiť tzv. nekonzumované manželstvo (ratum et non consumatum), t.j. manželstvo platne uzatvorené, v ktorom po sobáši nikdy nedošlo k započatiu intímneho manželského života ľudsky dôstojným spôsobom, vhodným k počatiu dieťaťa.
  Žiadosť sa adresuje Svätému Otcovi prostredníctvom ordinára, ktorý musí vykonať potrebné šetrenia.

 

C)  Neplatné manželstvá

 

Ďalším spôsobom riešenia situácie manželov, ktorým sa rozpadlo manželstvo, je preskúmanie, či ich manželstvo bolo uzatvorené platne.

 • Súdny proces nulity manželstva, ktorým cirkevný súd rieši túto otázku, je procesom o stanovenie kánonického stavu osôb. Človek, ktorý má pochybnosť, či je alebo nie je platne zosobášený, môže položiť cirkevnému súdu túto otázku, a ten mu dá záväznú odpoveď. Nejde teda proces proti niektorému z manželov či proces o určenie viny na rozpade manželstva.
  Cirkevný súd skúma okamih vzniku manželstva, t.j. vyslovenia manželského súhlasu, a to z pohľadu troch pilierov, na ktorých platnosť manželstva stojí:
  1. či manželom v uzatvorení manželstva nebránila prekážka;
  2. či bol manželský súhlas u oboch bez vady poznania alebo vady vôle;
  3. či manželia dodržali kánonickú formu uzatvorenia manželstva.

  Na cirkevný súd sa v tejto veci môže obrátiť nielen katolík, ale aj nekatolík alebo nepokrstený, ktorý hodlá vstúpiť do manželstva s katolíkom.
  Je potrebné si uvedomiť, že manželstvo požíva priazeň práva, t.zn. je právny predpoklad (prezumpcia), že uzatvorené manželstvo je uzatvorené platne. Kto má o tejto platnosti pochybnosť, musí uviesť a dokázať dôvody, o ktoré sa opiera, a jeho argumenty musia byť tak silné, aby právnu domnienku platnosti vyvrátili.

  Od 8. decembra 2015 môže ísť o:
  • Riadny proces
  • Skrátený proces pred biskupom, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
   1. Žiadosť o nulitu podajú obidve stránky alebo jedna z nich so súhlasom druhej stránky.
   2. Nastane súbeh okolností skutkov i osôb v prospech nulity, čo je podopreté svedectvami alebo dokumentmi.


D)  Odluka od stola a lôžka (separácia)

 

V situácii, keď je manželstvo je platné, ale spolužitie manželov nie je možné, pretože ohrozuje duševné alebo telesné zdravie jedného alebo oboch manželov alebo detí, alebo sa jeden dopustil nevery, ktorú mu druhý nemôže odpustiť, je možné, aby manželia žili oddelene, teda neplnili povinnosť spoločného života, vyplývajúcu z uzatvorenia manželstva.

 • Ak ide o akútny stav, môžu sa odlúčiť priamo, ale do pol roka by mali požiadať ordinára o odluku od stola a lôžka,
 • inak by mali o ňu požiadať predtým.

Táto odluka oprávňuje manželov žiť oddelene do doby, než pominú dôvody jej udelenia, ale nemôžu uzatvoriť nové manželstvo, lebo ich prvé manželstvo trvá.

 

 

E)  Pristupovanie k sviatostiam v neplatnom manželstve za podmienky života ako brat a sestra

 

Ak manželia po rozpade prvého, pred Cirkvou platného manželstva uzatvoria nové civilné manželstvo, žijú trvalo v blízkej príležitosti k hriechu nevery prvému manželovi, a preto nemôžu pristupovať k sviatostiam. Pokiaľ z dôvodov záväzkov voči sebe a deťom nemôžu tento nový zväzok opustiť, môžu sa zaviazať k životu ako brat a sestra, a potom im ordinár smie dovoliť pristupovanie k sviatostiam.

Žiadosť ordinárovi sa podáva prostredníctvom farára, ktorý k nej napíše svoje odporúčanie. Kladné vybavenie možno očakávať predovšetkým v situácii, keď okolnosti veku alebo zdravotného stavu poskytujú záruku dodržania tohto záväzku.

 Návrat späť