27. 03. 2023

Postrehy a vyjadrenia niektorých účastníkov Synodálneho tímu ŽD

ktorí sa zúčastnili VI. stretnutia biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, na tému „Ako byť synodálnou Cirkvou?". Stretnutie sa uskutočnilo 26. a 27. januára 2023 v Nimnici.

Niekoľko podnetov z diskusie, ktoré považujem za zaujímavé aj pre život v Diecéze:

· Boh musí byť vo formácii prvý v zmysle vzťahu (formovať k životu s ním) aj v tom, že on formuje, my s ním spolupracujeme.

· Vo formácii klásť dôraz na otvorenosť, vychádzanie na periférie (Cirkev vychádzajúca) a spoluprácu.

· Naučiť sa prekonávať bariéry v sebe aj v prostredí s využitím sekulárnych zručností, ktoré sú darom tohto sveta.

· Zručnosti si treba osvojovať – teda pravidelne sa v nich cvičiť s trpezlivosťou a dôverou. Boh je darcom milosti trpezlivosti.

· Rešpektovať rôznosť jednotlivcov, netlačiť ich k tomu, na čo nemajú, ale objaviť a využiť ich originálny potenciál.
Jozef Možiešik

„....ak by synoda pre Slovensko nemala iný prínos, než to, že sa budú stretávať v diskusiách laici a klérus, otcovia biskupi s bežným ľudom, už to je dosť!"

Janka Klieštiková a Anna Hasalíková

 

„ Ako ohrozenie synodality vnímam, že takéto stretnutie by bolo len jednorazové, bez kontinuity..." Anna Hasalíková

 

„Milo ma prekvapilo, že všetci, čo sme boli v „liturgickej skupinke", sme ako najpodstatnejšie pri budovaní spoločenstva na liturgii videli poznanie a budovanie vertikálneho vzťahu, teda Pán a ja...... Spoločenstvo s Kristom v Eucharistii, je predpokladom pre ľudské a bratské spoločenstvo." Janka Klieštiková

  

„...."moju skupinku o rodine" tvorila kresťanská koučka, rehoľná sestra z Poľska, manželský pár - gréckokatolícky kňaz Patrik, jeho manželka, dcérka Terezka (batoľa) a ja...A čo najviac vo mne zarezonovalo na stretnutí v Nimnici? Poznanie, že ,,byť prijatý" je túžba, ktorú vo svojom srdci nosí každý človek. Túžba, ktorú môže dokonale naplniť iba Boh. No k tomu, aby bola táto túžba rozpoznaná, v potrebnej miere a správnym spôsobom napĺňaná, potrebuje nás, ľudí. A niet vhodnejšieho miesta ako je rodina, kde by sa táto túžba mala realizovať..... iba človek, ktorý bol prijatý, zakúsil prijatie, je schopný s Božou pomocou vstúpiť do tohto reťazca a ďalej dávať. Dávať zakúsiť prijatie druhým.....a ja som na stretnutí v Nimnici takéto prijatie zažila..." Mária Súkeníková

  

„Veľmi ma povzbudila účasť mnohých ľudí stredného veku ako na strane laikov tak na strane kňazov. Ale nebol to len počet, ktorý ma zaujal, ale najmä aktívny, živý a úprimný záujem hľadať nové cesty života Cirkvi na Slovensku. Teším sa na spracovanie výstupov zo všetkých diskusných skupín tematicky zameraných na rôzne oblasti života našej Cirkvi."

Miriam Janegová

 · V našej skupinke zaznievali rôzne názory na fungovanie jednotlivých farností. Problém je v zásade rovnaký - anonymita a absencia záujmu: kňaz - veriaci a aj opačne, veriaci - kňaz. Funkčná je vo väčšine prípadov len sviatostná pastorácia - začina a končí to vyslúženim sviatosti.

· Vo veľkej väčšine farností nie sú funkčné farské pastoračné rady - kňaz "nemá” dôvod pozývať laikov k fungovaniu farnosti - vzájomná nedôvera a neochota.

· Vo farnostiach, kde je kňaz otvorený, sú veľmi dobré skúsenosti s fungovaním spoločenstiev a aj farnosť je živšia s evanjelizačným potenciálom

· Záver, ktorý bol aj prezentovaný pred auditóriom: "Zaviazať o. biskupov, aby vo svojich diecézach zabezpečili fungovanie farských pastoračných rád, povzbudzovali kňazov k odvahe komunikovať s laikmi a otvorili sa vzájomnej spolupráci - sme jeden Boží ľud.” Juraj Lukáč


 Návrat späť