28. 04. 2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky.
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
  •  do 9.00 hod. dňa 24. 05. 2017
  • na korešpondenčnú adresu zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, P.O. Box – B 46, 011 36 Žilina, v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ."
  • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne. 
Ďalšie informácie: 
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina (tel: 041/500 22 15, fax: 041/500 22 16, e-mail: dsu@dcza.sk)

Žilina, 28. apríla 2017


Návrat späť